XLVIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2021, 20-23. septembar 2021, Banja Koviljača

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematički institut Srpske akademije nauka u saradnji sa drugim visokoškolskim, naučnoistraživačkim i drugim institucijama, organizuju XLVIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2021.

SYM-OP-IS je skup sa dugom tradicijom okupljanja istraživača, predstavnika privrede i stručnjaka iz oblasti operacionih istraživanja. Ciljevi konferencije su razmena naučnih i stručnih informacija, iskustava i izlaganje novih rezultata u razvoju i primeni metoda, modela i tehnika operacionih istraživanja. Ove godine, u program Simpozijuma biće uključena i specijalna sekcija o VNS metodi i primenama, posvećena 45-ogodišnjem radu profesora Nenada Mladenovića, kao i njegovom 70-om rođendanu.

Rok za prijavu radova ili apstrakata je 31. maj 2021. Informacije o prihvatanju radova ili apstrakata biće poslate do 15. juna 2021.

Upustva za pisanje i prijavu radova nalaze se na stranici
http://www.symopis2021.matf.bg.ac.rs/index.php?page=submiting
Prihvaćeni radovi biće štampani u zborniku radova koji će biti distribuiran pre početka konferencije.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 30. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 30. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, kao i onlajn, sa početkom u 14:15.

Tema sastanka: JUBILEJ AKADEMIKA DRAGOŠA CVETKOVIĆA

Akademik Dragoš Cvetković u martu 2021. godine puni 80 godina i ovaj sastanak je posvećen tom značajnom jubileju. O profesoru Cvetkoviću i njegovom naučnom radu govoriće profesori Vera Kovačević Vujčić, Dragan Stevanović, Zoran Stanić i naučni savetnik Tatjana Davidović. Na kraju će se učesnicima Seminara obratiti akademik Cvetković.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj prisutnih u sali je 5 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu  pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 2. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 2. aprila 2021. u sali 301f MI SANU, kao i onlajn, sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Jovana Obradović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KOMBINATORNA HOMOTOPSKA TEORIJA OPERADA II

Apstrakt:
Operada je matematički objekat koji kodira određen tip algebri. Prelazak sa algebri na jezik operada omogućava nam da konceptualno proučimo i uporedimo čitavu klasu algebri tog tipa, iako one na prvi pogled mogu biti kombinatorno veoma komplikovane. Takva apstrakcija, osim što doprinosi globalnom razumevanju date klase, dozvoljava i da primenimo rezultate poznate za klasične algebre na druge vrste algebri, a dovodi i do rezultata koji nisu bili poznati čak ni za klasične algebre. Zbog toga se danas pojam operade, kao i njenih varijacija, može čuti u svakoj oblasti čije istraživanje uključuje modelovanje složenih algebarskih struktura, pre svega onih čije relacije važe do na homotopiju. Kako bi se što bolje razumela teorija homotopije za prostore sa nekom algebarskom strukturom, danas se proučava i homotopska teorija operada. Izvorni koncept operade do na homotopiju je prilično složen, ali je nedavno dokazano da se ta struktura može prikazati pomoću lepe familije konveksnih politopa, što umnogome olakšava njeno sagledavanje. Cilj ova dva predavanja je da prikažem ovaj koristan rezultat koji povezuje teoriju operada sa konveksnom i diskretnom geometrijom.

Napomena: Registracija za učešće na seminaru (što podrazumeva mogućnost uključenja radi postavljanja pitanja) je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Direktan prenos (samo praćenje, bez mogućnosti postavljanja pitanja) je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 1. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 1. aprila 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Svjetlana Terzić, Univerzitet Crne Gore

Naslov predavanja: TORUSNA TOPOLOGIJA GRASMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI G_{n,2}

Apstrakt:
Izučavanje strukture kanonskog dejstva  kompaktnog torusa T^n na Grasmanovu mnogostrukost Gn,2  je klasičan problem koji je povezan sa nizom savremenih problema algebarske topologije, algebarske geometrije i matematičke fizike. Predavanje ima za cilj da predstavi nedavne rezultate koji se odnose na opis prostora orbita Gn,2/T^n u terminima novih pojmova:

  • univerzalnog prostora parametara  $\mathcal{F}_{n}$;
  • virtuelnih prostora parametara  $\widetilde{F}_{\sigma}\subset\mathcal{F}_{n}$ koji odgovaraju stratama $W_{\sigma}$ u odnosu na stratifikaciju $G_{n,2} = \cup _{\sigma} W_{\sigma}$  koja je definisana preko Pljukerovih koordinata;
  • projekcija $\widetilde{F}_{\sigma}\to F_{\sigma}$ za prostore parametara $F_{\sigma}$ koji odgovaraju stratama $W_{\sigma}$.

U toku predavanja  će biti opisana  kamerna  dekompozicija hipersimpleksa $\Delta _{n,2}$ definisana  pomoću  specijalnog  aranžmana hiperravni, a koja služi kao jedan od osnova za opis prostora orbita Gn,2/T^n u terminima navedenih pojmova.

Rezultati koji će biti izloženi na predavanju nastali su kroz zajednički rad sa Viktorom M. Buhštaberom.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 31. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 31. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Janev, Matematički institut SANU

Naslov predavanja:  INFINITEZIMALNI KRITERIJUM I NETEROVA TEOREMA ZA FRAKCIONALNE VARIACIONE PROBLEME HERGLOCOVOG TIPA

Apstrakt: Harglocov variajcioni princip sa Lagranžijanima koji zavise od frakcionih izvoda kako realnog tako i kompleksnog frakcionog reda je formulisan. Određeni su uslovi invarijanatnosti tog principa pri akciji lokalne grupe simetrija. Takođe je dokazana Teorema Neterovog tipa, koja daje zakon konzervacije za navedeni princip. Niz aproksimacija frakcione Ojler Lagranžove jednačine, sistemima celobrojnog reda je korišten za formiranje celobrojnih zakona konzervacije koji, pod određenim pretpostavkama, konvergiraju prethodno dobijenom frakcionom zakonu konzervacije.

Napomena: Mole se zainteresovani da svoj dolazak na predavanje najave mejlom na mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Tokom sastanaka je neophodno poštovanje propisanih mera zaštite.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 24. mart, 2021.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 24.marta 2021. sa početkom u 18:15.

Predavač: dr Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: MONITORING PRIRODNO STEČENOG U ODNOSU NA VAKCINALNI IMUNITET – PRVI PRESEK

Apstrakt:
U Institutu za medicinska istraživanja se sprovodi istraživanje "Praćenje prirodno stečenog i vakcinalnog imuniteta na SARS-CoV-2 virus kod odraslih ispitanika", čiji je osnovni cilj utvrđivanje  dugoročne evolucije antitela specifičnih za SARS-CoV-2 kod pacijenata sa COVID-19 i kod vakcinisanih ispitanika. Potonja populacija je posebno značajna u svetlu činjenice da zbog široke dostupnosti četiri različite vakcine Srbija predstavlja jedinstveni poligon za komparativnu analizu vakcinalnog imuniteta.   Osim doprinosa globalnom razumevanju specifičnog humoralnog imunskog odgovora u simptomatskim i asimptomatskim slučajevima COVID-19, kao i kod osoba vakcinisanih protiv SARS-CoV-2 virusa, očekuje se da podaci o nivou imunološke zaštite postignute prirodnom i veštačkom imunizacijom doprinesu daljem planiranju ciljane prevencije npr identifikacijom kategorija populacije koje je potrebno češće revakcinisati, te da budu osnova za izradu prediktivnih modela daljeg toka SARS-CoV-2 epidemije u ovom delu Evrope i šire. Na ovom predavanju će biti predstavljen prvi presek rezultata ovog istraživanja.

Link za pristup predavanju:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=md9359f0985c4ba9e9c050179c49e0c41
Link će biti aktivan od 18 časova.

Organizator seminara Bioinformatika je Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Biografija predavača:
Dr sc. med. Olgica Đurković-Đaković je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je Centra izuzetnih vrednosti za zoonoze prenošene hranom i vektorima, kao i Nacionalne referentne laboratorije za toksoplazmozu. Rukovodila je nizom naučnoistraživačkih projekata od kojih jednim iz FP6 programa Evropske komisije, i učestovala u više međunarodnih  projekata i drugim oblicima međunarodne saradnje. Angažovana je kao nastavnik na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu UB. Posebno je ponosna na svoju ulogu u obrazovanju mladih, uključujući mentorstvo doktorskih disertacija (8 odbranjenih i 2 u izradi) i magistarskih teza (3 odbranjene). Ukupni indeks naučne kompetentnosti iznosi > 650 (Scopus: radova 117, citiranost: > 1500, H-indeks 22). Bavi se različitim aspektima infekcija apikompleksnim patogenima, uključujući imunopatogenezu, dijagnostiku i eksperimentalnu hemioterapiju. Od početka pandemije aktivno se sa svojim Centrom uključila u istraživanja dijagnostičkih, imunoloških i epidemioloških aspekata kroz longitudinalni monitoring SARS-CoV-2 specifičnih antitela u različitim kategorijama populacije.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- april 2021.

Detaljnije

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 380. sednici NNV-a (elektronskoj sednici) održanoj 19.03.2021. godine.

Detaljnije

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 25. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 25. marta 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: GEOMETRIJSKI I ALGEBARSKI-GEOMETRIJSKI ASPEKTI INTEGRABILNIH GEOMETRIJSKIH TOKOVA NOJMANOVIH SISTEMA NA ŠTIFELOVIM VARIJETETIMA

Apstrakt:
Daćemo pregled zajedničkih rezultata dobijenih sa Jurijem Fjodorovim o integrabilnim Nojmanovim sistemaina i geodezijskim tokovima na Štifelovim varijetetima. Nojmanovi sistem je pored geodezijskog toka na elipsiodu jedan od osnovnih integrabilnih sistema. Dajemo poptuni geometrijski opis (nekomutativna integrabilnost, bihamiltonove strukture, uopštenje Šalove teoreme), algebarsko gemetriski opis (spektralna kriva, linearizacija na uopštenim jakobijanima), i ako vreme dozvoli, i odgovarajuće integrabilne diskretizacije.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37

detaljnije

Studentski seminar, 26. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 26. marta 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Bogdan Đorđević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ZATVORENI OPERATORI KROZ PRIMERE

Apstrakt:
Zatvoreni operatori predstavljaju veoma važnu klasu linearnih operatora, koja se javlja u svim granama analize: funkcionalnoj analizi, apstraktnoj analizi, stohastici, diferencijalnim i parcijalnim diferencijalnim jednačinama, matematičkoj fizici i kvantnoj mehanici. Zbog svoje univerzalne prirode ova teorija obiluje jako interesantnim primerima, koji uglavnom nemaju odgovarajući analogon u klasi ograničenih linearnih operatora (ili u odgovarajućim Banahovim algebrama).

Tema ovog predavanja će biti uvodnog karaktera. Uvešćemo osnovne pojmove i osobine koje ovi operatori imaju i svaku ćemo ilustrovati na konkretnim primerima. Nakon uvodnog konstrukta, predavanje će dalje ići ka osnovama spektralne teorije neograničenih operatora. Krajnji cilj bi bio uspostavljanje funkcionalnog računa zatvorenih operatora.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije