Savet fakulteta

Savet fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima 23 člana, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, četiri člana imenuje osnivač i četiri člana bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta tri člana su iz reda nenastavnog osoblja.

Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje jednu godinu. Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Mandat člana Saveta koji je naknadno izabran ili imenovan traje do isteka mandata Saveta.

Spisak članova Saveta:

Dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor,predsednik Saveta
Dr Predrag Janičić, redovni profesor
Dr Filip Marić, vanredni profesor
Dr Đorđe Krtinić, docent
Dr Biljana Vujošević, docent
Dr Bojana Milošević, docent
Dr Branislav Prvulović, docent
Maša Đorić, asistent
Marek Svetlik, asistent
Marijana Babić, asistent
Marija Mikić, asistent

Danica Marković, referent za studentska pitanja
Duško Višić, sistem administrator
Milomir Aranđelović

Dr Olivera Stanković, predsednik Evropske komisije za Srbiju, Beograd  
Mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije, Beograd
Jasmina Bojović, Republički zavod za zdravstveno osiguranje u Beogradu

Ivana Bešlić, studentkinja
Ivana Jankić, studentkinja
Dragana Marković, studentkinja
Marija Marjanović, studentkinja