Predavanja dobitnika Nagrade SANU za 2013. godinu, 7. maj 2013.

Predavanja dobitnika Nagrade SANU, u organizaciji Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU, biće održana u sredu, 7. maja 2014. sa početkom u 12h u svečanoj sali SANU, Knez Mihailova 35, II sprat.

Program:

Zoran Marković, Matematički institut SANU
PRIMENE DISKRETNE MATEMATIKE KAO STRATEŠKO OPREDELjENjE MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

Miodrag Mihaljević, Matematički institut SANU
KRIPTOLOGIJA ZA IoT (Internet of Things)

Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
VEROVATNOSNE LOGIKE. DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE

Detaljniji program

Pozivnica

detaljnije

Seminar mehanike, 30. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u sredu, 30. aprila 2014.  sa početkom u 18h u sali 801f na Matematičkom institutu.

Predavač: Dušan Zorica, Matematički institut SANU 

Naslov predavanja: PRINUDNE OSCILACIJE SISTEMA: TELO I VISOKOELASTIČNI ŠTAP 

Sadržaj:

Proučavaće se prinudne oscilacije sistema koji se sastoji od tela i viskoelastičnog štapa, mase uporedive sa masom tela.

Viskoelastični štap je jednim svojim krajem učvršćen za nepokretni zid, dok se na njegovom drugom kraju nalazi telo, koje se kreće translatorno i na koje deluje prinudna sila.

Viskoelastični štap je modeliran linearnom konstitutivnom jednačinom koja sadrži frakcione izvode rasporedjenog reda. Sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina celobrojnog i frakcionog reda, koji opisuje talasno kretanje u štapu, kao i oscilacije tela, rešavan je metodom Laplasove transformacije, a rešenja su data u obliku konvolucije prinudne sile i jezgra rešenja.

Dati su i numerički primeri.

Prikazani rezultati su dobijeni u saradnji sa akademikom Teodorom Atanackovićem i akademikom Stevanom Pilipovićem.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku i računarstvo, 29. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014. sa početkom u 14:15h u sali 801f na Matematičkom institutu.

Predavač: Attila Cseki, Astronomska opservatorija, Beograd 

Naslov predavanja: PRIMENA RAČUNARSKE GRAFIKE U ASTROFIZICI: MODELIRANjE EKLIPSNO DVOJNIH ZVEZDA 

Sadržaj:

Proučavanje dvojnih zvezda je jedna od fundamentalnih disciplina moderne astrofizike. Njen značaj potiče od činjenice da se samo iz posmatranja dvojnih sistema mogu tačno odrediti osnovne fizičke veličine kojima se opisuju zvezde: masa, veličina, luminoznost i udaljenost.

Tokom poslednje decenije je zahvaljujući satelitskim teleskopima došlo do velikog povećanja tačnosti posmatračkih podataka,  što je proizvelo potrebu za razvojem detaljnijih teorijskih  modela.

Ovde će biti prikazan jedan novi model dvojnih sistema  koji koristi koncepte i algoritme iz polja računarske grafike za  geometrijsku reprezentaciju zvezda.

Ovaj pristup omogućava modeliranje  širokog skupa konfiguracija dvojnih sistema - od dobro razdvojenih do  tesno dvojnih zvezda na eliptičnim ili kružnim orbitama, sistema sa  akrecionim diskom i/ili dodatnim komponentama, kao i poredjenje modela sa najnovijim posmatranjima visoke tačnosti.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014.  sa početkom u 18h u sali 809 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: dr Snežana Stanimirović, vanredni profesor, Univeristy of Wisconsin-Madison, SAD

Naslov predavanja: Put od difuznog medjuzvezdanog gasa do formiranja zvezda: najvažniji otvoreni problemi

detaljnije

CGTA seminar, 29. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014. sa početkom u 18h u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija (drugi deo)

Sadržaj: Ovo je drugo predavanje novog ciklusa posvećenog topološkoj K-teoriji.

Posle zaokruženja opšteg (teoretskog) dela, najveći deo predavanja biće posvećen izračunavanjima konkretnih K grupa.

detaljnije

Sastanak Humboltovog kluba, 28. april 2014.

Sastanak Humboltovog kluba će se održati u ponedeljak 28. aprila 2014. godine u 15h u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na sastanku će za širu naučnu zajednicu biti prezentovane mogućnosti koje pruža DAAD i Humboltova fondacija.

Više informacija

detaljnije

Seminar za Kompleksnu analizu, 25. april 2014.

Seminar za Kompleksnu analizu održava se petkom od 11 do 13 časova u sali 710.

Rukovodilac seminara je prof. dr Miodrag Mateljević.

Naredni sastanak smeinara biće održan u petak 25. aprila 2014.

Predavač: Marek Svetlik

Naslov predavanja: Egzistencija i jedinstvenost rešenja Dirichlet-ovog problema.

Kratak sadržaj: Na predavanju će biti razmatrano pri kojim uslovima postoji i jedinstveno je rešenje Dirichlet-ovog problema u nekim oblastima u ravni i prostoru.

Predavanje je namenjeno studentima master studija koji pohađaju predmet Odabrana poglavlja kompleksne analize i svim zainteresovanim slušaocima.

detaljnije

CGTA seminar, 22. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 22. aprila 2014. sa početkom u 18 časova u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija

Sadržaj: Ovo je uvodno predavanje u novi ciklus o topološkoj K-teoriji i kao takvo je prilika za sve koji su propustili ranija predavanja.

Vektorsko raslojenje je fundamentalni objekt cele matematike i jedan od ciljeva je što dublje razumevanje njihove geometrije i topologije.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila sa početkom u 18 časova u sali 301f Matematičkog instituta.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predavanje: MIKROTALASNO POZADINSKO ZRAČENjE

Apstrakt: U prvom delu ovog predavanja će biti objašnjeno kako nastaje Mikrotalasno pozadinsko zračenje i kako je prvi put detektovano.

U nastavku će biti reči o nekoliko projekata koji su doprineli boljem razumevanju Univerzuma kao celine, a iz direktnih posmatranja Mikrotalasnog pozadinskog zračenja, sa posebnim osvrtom na nedavno završenu misiju PLANCK.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila 2014, sa početkom u 17:30 časova u sali 2 Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Ismar Volić, Department of Mathematics, Wellesley College, MA

Naslov predavanja: UVOD U "KALKULUS FUNKTOR"; PRIMENA NA PROSTORE ČVOROVA I LINKOVA

Sadržaj: Ovo predavanje predstavlja uvod u "kalkulus funktor" koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji.

Ova teorija na neki način kategoriše običan Tejlorov red analitičke funkcije i jedna od tema predavanja će biti analogija između ove dve vrste aproksimacija.

"Kalkulus funktor" se može između ostalog koristiti za proučavanje prostora ulaganja jedne mnogostrukosti u drugu.

Nakon prikaza konstrukcije Tejlorove kule za prostore ulaganja, fokus daljeg predavanja će biti na čvorovima, linkovima i načinu na koji Tejlorova kula daje informacije o homologiji i homotopiji tih prostora.

Posebna pažnja će se posvetiti Vasiljevim invarijantama čvorova koje spadaju u najinteresantnije pojave u niskodimenzionalnoj topologiji u poslednjih petnaest godina i koje se na prirodan način pojavljuju u "kalkulusu funktora".

detaljnije