Matematički metodi za mehaniku, 2. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 2. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: SISTEMI S JEDNIM STEPENOM SLOBODE

Apstrakt: U pitanju je drugo u nizu predavanja na specijalnom kursu "Uvod u analitičku mehaniku i simplektičku geometriju".


detaljnije

Mogućnosti za saradnju sa Siti Univerzitetom u Hongkongu i Univerzitetom Primorska iz Slovenije

Mogućnosti za saradnju sa  Siti Univerzitetom, Hongkong

Univerzitet u Beogradu je nedavno potpisao sporazum o saradnji sa Siti Univerzitetom iz Honkonga (http://www.cityu.edu.hk/). Sporazum predviđa razmenu istraživača, nastavnog osoblja, studenata, zajedničke istraživačke projekte, kao i druge vidove saradnje u okviru oblasti od zajedničkog interesa.

Kolege iz Hongonga su izrazile spremnost da ponude određeni broj stipendija studentima doktorskih studija koji bi deo istraživanja obavili na Siti Univerzitetu, kao i da ulože sredstva u projekte koje bi zajednički realizovali profesori i istraživači sa Univerziteta u Beogradu i Siti Univerziteta u Honkongu.

Informacije o programima za studente doktorskih studija su dostupne na:
http://www.cityu.edu.hk/pg/201617/catalogue/catalogue_R.htm?page=R/R_programme_index.htm

Do 20. novembra 2016. trebalo bi dostaviti Rektoratu kratke predloge projekata koji bi mogli biti realizovani, odnosno teme i oblasti potencijalne saradnje, i imena i kratke biografije studenata doktorskih studija koji su zainteresovani da deo istraživanja obave na Siti Univerzitetu.

Molimo zainteresovane kolege da gore navedene predloge pošalju mejlom najkasnije do 16. novembra na adrese zoricast[at]matf.bg.ac.rs i dilic[at]matf.bg.ac.rs, a objedinjeni predlozi će zatim biti prosleđeni Rektoratu.

Mogućnosti za saradnju sa Univerzitetom Primorska, Slovenija

Nedavno je u poseti Univerziteta u Beogradu boravila delegacija sa Univerziteta Primorska, Kopar, Slovenija (https://www.upr.si/sl/) u cilju uspostavljanja saradnje sa Univerzitetom u Beogradu. Članovi delegacije, Dragan Marušić, rektor Univerziteta Primorska i Klavdija Kuntar, dekanica Fakulteta za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije (Faculty of mathematics, natural sciences and information technologies - FAMNIT, http://www.famnit.upr.si/en) posetili su Matematički fakultet i tom prilikom su izrazili zainteresovanost za saradnju sa našim fakultetom u oblasti matematike i informacionih tehnologija.

Kolege sa fakulteta FAMNIT su izrazile spremnost za razmenu nastavnika, studenata, zajedničke istraživačke projekte, organizaciju konferencija, radionica, letnjih škola i sličnih aktivnosti u oblastima od zajedničkog interesa, a koje bi bile finansirane iz evropskih i drugih fondova.

Fakultet FAMNIT Univerziteta Primorska biće domaćin Evropskog kongresa matematičara koji će biti održan u julu 2020. u Portorožu, Slovenija. http://www.8ecm.si/

Takođe, FAMNIT izdaje časopis Ars Mathematica Contemporanea: http://amc-journal.eu/index.php/amc koji se nalazi na Science Citation Index-Expanded (SCIE) listi i mogao bi biti interesantan nekim istraživačima.

Molimo zainteresovane kolege da predloge za saradnju sa FAMNIT fakultetom pošalju najkasnije do 20. novembra na adrese zoricast[at]matf.bg.ac.rs i dilic[at]matf.bg.ac.rs, a objedinjeni predlozi će zatim biti prosleđeni Rektoratu i kolegama sa FAMNIT-a.

Na kraju, skrećemo pažnju da je otvoren je poziv za razmenu studenata sa Univerzitom Primorska u okviru Erazmus+ KA1 programa. Za studente iz Srbije predviđeno je 1 mesto na fakultetu FAMNIT u trajanju od 5 meseci, nezavisno od nivoa studija.

Rok za prijavu je 10. novembar.

http://www.famnit.upr.si/en/cooperation/exchange/erasmus-students-incoming

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 1. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 1. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: dr Lena Đorđević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DETEKCIJA I ANALIZA GREŠAKA U IMPLEMENTACIJI DINAMIČKIH DISKRETNIH MODELA UPRAVLjANjA ZALIHAMA

Apstrakt: Diskretnim dinamičkim simulacionim spredšit modelom se, na verodostojan način, mogu predstaviti i rešavati problemi upravljanja zalihama sa kompleksnim matematičkim aparatima, i oni se, na taj način, mogu relativno jednostavno primeniti u realnim sistemima.

Osnovna tema ovog predavnja je pristup za obezbeđenje višeg kvaliteta dinamičkih diskretnih modela za upravljanje zalihama, razvijenih u spredšitovima. Pristup je namenjen detekciji i analizi grešaka u navedenim modelima i utvrđivanju njihovih uzroka na brz i efikasan način. Novorazvijeni pristup se zasniva na karakteristikama problema i načinu modeliranja,kao i metodama operacionih istraživanja, tehnikama razvijenim u oblasti informacionih sistema i spredšit inženjerstva.

Razvoj i evaluacija pristupa je realizovana nad spredšit modelom ekonomične količine naručivanja zaliha za više proizvoda sa ograničenim prostorom skladištenja.

detaljnije

HEduFair 2016 u Beogradu, 10. novembar 2016.

Fondacija Tempus-Erazmus+ kancelarija u Srbiji po drugi put organizuje Sajam visokog obrazovanja i Erazmus+ kontakt seminar - HEduFair 2016 u Beogradu, 10. novembra 2016. u hotelu Metropol.

HEduFair je događaj koji Fondacija Tempus organizuje jednom godišnje u novembru da bi se povezale visokoškolske ustanove iz Srbije i iz programskih zemalja. Pored predstavnika visokoškolskih ustanova na događaju učestvuju i predstavnici nacionalnih agencija iz programskih zemalja, kao i nacionalnih Erazmus+ kancelarija iz regiona.

HEduFair je prilika da predstavnici različitih visokoškolskih ustanova upoznaju svoje koleginice i kolege iz programskih zemalja, predstave svoje institucije i razgovaraju o konkretnim oblicima saradnje u okviru programa Erazmus+.

detaljnije

Novi Erazmus+ opšti poziv za 2017. godinu

Objavljen je novi Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2017. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Zahvaljujući tome što su nedavno započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u programu, institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka imati mogućnost ograničenog učešća u nekoliko novih vrsta projekata. Pored mogućnosti koje inače ima kao partnerska zemlja regiona Zapadnog Balkana, za Srbiju su sada dodatno dostupni projekti za:

  • KA1 Mobilnost za škole
  • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
  • KA1 Mobilnost mladih
  • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka


Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati OVDE.

Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2017. godinu. Uskoro se očekuje objavljivanje i Nacionalnog poziva za projekte za koje se prijave podnose Fondaciji Tempus.

On-line prijavni formulari i prateća dokumentacija su trenutno u izradi i biće objavljeni u najkraćem roku na sajtovima nacionalnih agencija (u slučaju decentralizovanih akcija) i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA), dok će za prijave koje se podnose Fondaciji Tempus više informacija biti blagovremeno objavljeno na sajtu Fodacije Tempus www.erasmusplus.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 4. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 4. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Dončo Dimovski, akademik MANU

Naslov predavanja: PERMUTATION IDENTITIES

Apstrakt: We give a general theory of binary permutation identities, considering them as morphisms in a sequence of categories whose objects are binary trees. For a given set of permutation identities, we describe the set of its consequences. We also consider the properties for a set of permutation identities to be mA-nice, and mAC-nice. We give an example of a set of permutation identities of the form u = v, v = w, that is 7AC-nice. This is a joint work with Aleksandar Krapež.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 2. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 2. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Anđelka Hedrih, Matematički Institut SANU

Naslov predavanja: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U MODELOVANjU OSCILATORNOG PONAŠANjA ZONA-E PELUCIDA-E MIŠA PRE I POSLE OPLODNjE

Apstrakt: Zona pelucida (ZP) predstavlja acelularni omotač jajne ćelije sisara nalik iregularnoj trodimenzionalnoj, višeslojnoj mreži, koji ima veoma važnu ulogu u oogenezi, oplodnji i preimpalntacionom periodu. To je poslednja struktura kroz koju spermatozoid treba da prođe u procesu oplodnje. Iako, postoji puno podataka u literaturi o biohemijskim promenama, koje se dešavaju tokom procesa oplodnje, mnogi detalji vezani za sam dinamički proces ostaju nerasvetljeni.

Osnovna ideja je da se proces oplodnje može posmatrati kao oscilatorni fenomen i shodno tome, korišćenjem znanja iz teorije oscilacija, analitičke mehanike i nelinearne dinamike primenjene na biološke sisteme, kao i metode diskretnog kontinuuma i matričnog računa postavljen je jednoslojni model oscilatorne sferne mreže ZP sa odgovarajućim kinetičkim parametrima, i aproksimacijama uz definisanje ograničenja primene modela.

Biće razmatrani različiti pristupi u analizi uticaja relevantnih parametara za proces oplodnje kao i oscilatorno ponašanje ZP nakon opodnje: jednoslojni i dvoslojni oscilatorni model ZP, kvazistatički aproksimativni model u vidu šuplje sfere za proučavanje potencijalno slabe tačke u modelu, višeparametarski viskoelastični model za proučavanje oscilatornog ponašanja ZP nakon oplodnje, kao i metod konačnih elemenata za proučavanje dinamike nelinearnog frikcionog kontakta jajne ćelije i spermatozooida u odnosu na ugao dejstva spermatozoida.

Jedan deo izlaganja biće posvećen rezultatima numeričke simulacije oscilatornog ponašanja čvornih molekula (odgovaraju ZP1 glikoproteinima) oscilatornog modela ZP na reprezentativnom segmentu modela u slobodnom i prinudnom režimu.

Numeričkom analizom određeni su uslovi pod kojima dolazi do rezonancije između režima oscilovanja ZP-e i spermatozoida koji impulsno dejstvuju na ZP mrežu. Biće prikazana uporedna analiza osicilatornog stanja ZP pre i posle oplodnje kroz analizu seta sopstvenih kružnih frekvencija i fenomena dinamičke apsorpcije. U numeričkoj simulaciji ispitivani su i kako ugao dejstva, raspored i broj spermatozoida sa efektivnim brzinama, koji ipulsno dejstvuju na ZP, utiču na oscilatorno ponašanje čvornih molekula u oscilatronom modelu ZP.

Na kvazistatičkom aproksimativnom modelu ZP u vidu šuplje sfere biće prikazana numerička analiza kako napon, dilatacija, zapreminska dilatacija i specifični deformacioni rad zavise od: rastojanja tačke u ZP od centra sfere, debljine ZP, odnosa unutrašnjeg i spoljašnjeg poluprečnika jajne ćelije, spoljnjeg pritiska-odnosno broja spermatozoida, koji dejstvuju na spoljašnju konturnu površinu. Primenom metoda necelih izvoda date su osnovne postavke dvoslojnog viskoelastičnog modela oscilatorne sferne mreže ZP.

Za predloženi oscilatorni model ZP predavač je dobio jednu od dve dodeljene nagrade za mlade naučnike na Evropskoj konferenciji iz nelinearnih oscilacija u Rimu 2011 (ENOC 2011) u organizaciji evropeskog društva za mehaniku (EuroMech).

Deo rezultata koji će biti prikazani izlagani su na Internacionalnoj konferenciji teorijske i primenjene mehanike, Peking, Kina 2012 i u Montrealu 2016 godine. (ICTAM 2012, 2016) u organizaciji Internacionalne unije Teorijske i primenjene mehanike (IUTAM), kao i na konferencijama u organizaciji Srpskog društva za mehaniku u Vrnjačkoj Banji (2013) i Aranđelovcu (2015).

Ključne reči: zona pelucida, oscilacije, model oscilatorne sferne mreže, diskretni kontinuum, spermatozoidi, frikcioni kontakt, metoda konačnih elemenata, napon, deformacija, sinhronizacija, Lisazuove krive.

detaljnije

Kvantna kriptografija: protokoli zasnovani na komplementarnosti, predavanje dr Nikole Paunkovića, 26.10.2016.

Dr Nikola Paunković, Univerzitet u Lisabonu, održaće predavanje pod nazivom Kvantna kriptografija: protokoli zasnovani na komplementarnosti, u sredu 26.10.2016. u 18 sati u sali 844.

https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~npaunkov/

detaljnije

Matematički fakultet na 61. Međunarodnom sajmu knjiga

detaljnije

Uopštene funkcije i singularnosti Ajnštajnovih jednačina, predavanje dr Džejmsa Vikersa u SANU, 28.10.2016.

Dr Džejms Vikers (James Vickers) održaće predavanje u okviru Međunarodne konferencije Primene uopštenih funkcija u teoriji opšte relativnosti, stohastici  i mehanici u petak 28. oktobra 2016. godine u 14 sati u Svečanoj sali SANU na drugom spratu Palate SANU.

Tema predavanja:
UOPŠTENE FUNKCIJE I SINGULARNOSTI AJNŠTAJNOVIH JEDNAČINA
GENERALISED FUNCTIONS AND SINGULARITIES OF EINSTEIN’S EQUATIONS

Pozivnica
Program skupa

detaljnije