Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 7. jun 2016.

Predavanje na Seminaru planirano za 7. jun 2016. je otkazano zbog sprečenosti predavača. Novi termin održavanja ovog predavanja biće naknadno objavljen.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 7. juna 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Marko Petković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Naslov predavanja: ITERATIVE METHODS FOR COMPUTING GENERALIZED INVERSES

Apstrakt: We consider the class of iterative methods for computing generalized inverses $A^{(2)}_{\mathcal{R}(G),\mathcal{N}(G)}$, given by $X_{k+1}=X_k p(AX_k)$ where $p$ is polynomial. These methods generalize well-known hyper-power methods of order $r$, obtained by taking $p(x)=1+x+\ldots+x^{r-1}$. We examine the convergence properties and convergence order of these methods, depending on the polynomial $p(x)$.

Moreover, we give the methods with highest possible convergence order, taking a certain number of matrix multiplications per iteration. These results can be efficiently used to improve several methods for finding 1-norm minimal solution of the linear system and have various applications, including image deblurring and compressed sensing.

detaljnije

Predavanje Nuklearna fuzija: od naučne fikcije do naučne činjenice, 13.06.2016.

Predavanje Nuklearna fuzija: od naučne fikcije do naučne činjenice, održaće profesor Toni Done (TONY DONNÉ), programski menadžer EUROfusion konzorcijuma.

Uvodnu reč održaće profesor Žerom Pamela (JEROME PAMELA), predsednik EUROfusion konzorcijuma, a moderator na predavanju je akademik Nikola Konjević.

Predavanje će se održati u ponedeljak 13. juna 2016 godine u 11:00, u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU.

Kratka biografija predavača

Pozivnica

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Biljane Radičić

Odbrana doktorske disertacije Biljane Radičić "Prilog teoriji k-cirkularnih matrica" održaće se u sredu 08.06.2016. u 12 sati.

detaljnije

Otvorena vrata i projektno savetovalište, Centar za transfer tehnologije UB

Тim Cеntrа zа trаnsfеr tеhnоlоgiје UB pоsvеćеn je оsnаživаnju sаrаdnjе nаukе i privrеdе i  оbеzbеđеnju uslоvа zа trаnsfеr znаnjа i tеhnоlоgiје iz nаukе u privrеdu.

U žеlji dа naučnicima i istraživačima pruži pоdršku i оmоgući dа idеје rеаlizuјu еfikаsnо i еfеktivnо, Centar оrgаnizuje slеdеćе аktivnоsti:

Оtvоrеnа vrаtа - prilika dа zainteresovani dоbiјu оdgоvоrе nа pitаnjа kоја sе tiču kоmеrciјаlnоg pоtеnciјаlа rеzultаtа istrаživаnjа, zаštitе prаvа intеlеktuаlnе svојinе, kоmеrciјаlizаciје rеzultаtа, sаrаdnjе sа privrеdоm, i оstаlih rеlеvаntnih pitаnjа.
Višе infоrmаciја

Prојеktnо sаvеtоvаlištе - prilika da zainteresovani dоbiјu оdgоvоrе nа pitаnjа kоја sе tiču оdаbirа оdgоvаrајućih fоndоvа zа finаnsirаnjе nаučnоistrаživаčkоg rаdа (npr. Hоrizоnt2020), pisаnjа prојеktnе priјаvе, krеirаnjа budžеtа, priјаvljivаnjа prојеktа, i оstаlih rеlеvаntnih pitаnjа.
Višе infоrmаciја.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije, Halima Elfaghihe

Kandidatkinja Halima Elfaghihe braniće doktorsku disertaciju "Konstrukcija i osobine kontrolnih kartica za stacionarne nekorelisane podatke" u ponedeljak 30.05.2016. u 13 sati.

detaljnije

18. meetup JS organizacije, 29.05.2016.

Organizacija JS Belgrade u nedelju 29. maja održava svoj 18.  meetup u prostorijama Matematičkog fakulteta.

Tema  meetup-a je uvod u  React sa Redux-om.

 React je popularna Fejsbukova Javaskript biblioteka koja se bazira na komponentama i koristi virtuelni DOM za postizanje visokih performansi.

Više informacija o React-u i Redux-u

 Meetup se održava u sali 706 i počinje u 17 časova.
Zbog ograničenog broja mesta i velikog interesovanja prijave su obavezne.

Više informacija i link za prijave

detaljnije

Ciklusni projekat „Od Sunčevog sistema do granica vasione“, 01.06.2016.

Šesto predavanje održaće se u sredu 1. juna 2016. godine u 12:00 časova, u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU.

Tema predavanja je Astrobiologija i evolucija – pola veka nakon Simpsona i Kardaševa, dr Milana Ćirkovića, naučnog savetnika.


Program

detaljnije

Seminar za analizu, 25. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. maja 2016. u sali 704 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: prof. dr Miodrag Mateljević

Tema predavanja: Teoreme istezanja za kvazikonformna preslikavanja, harmonijska preslikavanja i unutrašnje ocene za eliptičke PDJ.

Apstrakt: Biće razmatrana određena svojstva klase kvazikonformnih preslikavanja u ravni i prostoru, i posebno Lipschitz neprekidnost kvazikonformnih preslikavanja, koja su i rešenja određenih PDJ eliptičkog tipa. Neki od dobijenih rezultata mogu biti razmatrani i kao verzije teorema Kellogg – Warshavski tipa za kvazikonformna preslikavanja. Takođe, biće dat osvrt i na Shoen (opštije Shoen – Li - Wang) hipotezu koja je nedavno rešena (V. Marković i drugi, uključujući i članove Beogradskog seminara). Na kraju, koristeći unutrašnje ocene za nejednakosti Puasonovog tipa i eliptičke PDJ, kao i teoriju granične regularnosti rešenja eliptičkih jednačina biće razmatrana granična regularnost Dirihleovih sopstvenih funkcija na ograničenim konveksnim domenima (Y. Sinai problem).

Pored ovog predavanja, u planu je serija predavanja na ovu temu na Seminaru. Termini narednih sastanaka biće određeni u dogovoru sa zainteresovanim slušaocima.

Rukovodilac seminara: prof. dr Miodrag Mateljević

detaljnije

Džejms Tenton, gost manifestacije M3, sreda 25. maj, VHA

U okviru Maja meseca matematike u Beogradu će od 25. do 29. maja gostovati čuveni matematičar i predavač Džejms Tenton.

Nakon doktorata na Prinstonu, Tenton je desetak godina pratio uobičajenu akademsku karijeru fakultetskog profesora, pre nego što ga je želja za reformom nastave matematike odvukla u srednjoškolske vode. Kako bi bolje razumeo zajednicu nastavnika koju je pokušavao da inspiriše, i sam joj se priključio. Od 2002. do 2013. godine predavao je matematiku na svoj specifičan način u srednjoj školi St. Mark u Masačusetsu, SAD. Danas je gostujući profesor Američke matematičke asocijacije.

Tema njegovog glavnog beogradskog predavanja su brojevi, a o njima će pričati u sredu 25. maja, u velikom amfiteatru Hemijskog fakulteta u šest sati popodne.

Predavanje nosi naziv Playing with Math: Figurate Numbers and the Square Root of Two, i tokom njega će Tenton temu kvadratnih i trougaonih brojeva predstaviti kroz istoriju međunarodnih standardnih veličina papira.

Detaljan program predavanja Džejmsa Tentona

Sva predavanja su na engleskom jeziku.

Kako sam postao matematičar?

detaljnije

Predstavljanje 16 IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta, 27.05.2016.

Sa zadovoljstvom pozivamo studente Matematičkog fakulteta na predstavljanje 16 IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku.

Kompanije će se predstaviti ponudom praksi, kurseva, otvorenih pozicija itd.

Datum: petak 27.05.2016.
Vreme: od 18 do 20 sati
Mesto: VHA (veliki hemijski amfiteatar) i aula A zgrade PMF-a na Studentskom trgu 16

Očekujemo izvanredno zanimljiv dogadjaj i pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.

Izveštaj sa prošlogodišnjeg okupljanja:
http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti