Zajednički sastanak seminara Katedre za algebru i matematičku logiku i seminara Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 5. maj 2017.

Zajednički sastanak seminara Katedre za algebru i matematičku logiku i seminara Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, biće održan u petak, 5. maja 2017. u sali 706 Matematičkog fakulteta sa početkom u 12:15 časova.

Predavač: Theodore Popelensky, MGU Moskow

Naslov predavanja: THE STEENROD ALGEBRA MOD p, p>2, NEW ADDITIVE BASIS

Apstrakt:

In this talk we shall discuss some classical results on the additive bases in the Steenrod algebra mod 2,and their generalization to the Steenrod algebra mod p, p>2.

To be more precise, the Steenrod algebra of stable cohomology operations mod 2 is generated by the Steenrod squares and the Adem relations, while for p>2 it is generated by the Pontryagin powers, the Bockstein element and the Adem relations.

Considering an associative algebra given in terms of generators and relations one has a problem to recognize whether two elements are equal or not. Hence it is quite useful to have suitable additive bases for such an algebra,discuss certain additive monomial bases for the Steenrod algebras which appear to be useful for p=2 (among them bases of Milnor elements, admissible elements, Wall elements, Arnon X,Z,C bases should be mentioned) and our recent results for p>2.

NAPOMENA: U ponedeljak, 8. maja u sali 301f Matematičkog instituta sa početkom u 14:15 časova, profesor Theodore Popelensky će održati predavanje pod nazivom "On Combinatorial Ricci flow in surfaces".

detaljnije

MatHackathon, prijave do 06.05.2017.

MatHackathon je takmičenje osmišljeno sa ciljem da predstavi realnu sliku razvoja softvera mladim programerima.

Prvi MatHackathon održan je 2015. godine na Matematičkom fakultetu, a za njim organizovano je još jedno takmičenje, 2016. godine, u organizaciji Omikrona. Već u samom startu, takmičenje je privuklo veliku pažnju mladih i ambicioznih programera, kao i kompanija i obrazovnih institucija koje su videle značaj ovakvog tipa dogadjaja i pomogle u njegovoj realizaciji. Ove godine oformljen je novi tip MatHackathona koji u saradnji sa tvorcima projekta teži da dovede ovo takmičenje na viši nivo.

Po prvi put paralelno se ogranizuju dva takmičenja: jedno namenjeno studentima - izrada uslužnog softvera za širu javnost na određenu temu koja će takmičarima biti predstavljena tek na početku takmičenja, a drugo namenjeno srednjoškolcima sa temom iz oblasti robotike.

Detaljnije na: http://mathack.rs/

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 3. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 3. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Božidar Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: JEDNAČINE KRETANjA KRUTOG TELA

Detaljnije: U pitanju je predavanje u okviru specijalnog kursa "Uvod u analitičku mehaniku i simplektičku geometriju".

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 4. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15:15 časova. U pitanju je zajednički sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za verovatnosnu logiku.

Predavač: Ilijas Farah, York University, Toronto

Naslov predavanja: LOGIKA I ALGEBRE OPERATORA

Detaljnije: Proučavanje algebri operatora na Hilbertovom prostoru je započelo 30tih godina dvadesetog veka i od tada se proširilo na mnoge oblasti moderne matematike, uključujući geometriju, teoriju brojeva, ergodičku teoriju, matematičku fiziku, i topologiju. Zbog njihove konkretne prirode, stanovište da su problemi nastali pri izučavanju algebri operatora "imuni" od skupovnoteoretske nezavisnosti je bilo opšteprihvaćeno među ekspertima. Međutim, ovo mišljenje je promenjeno u poslednjih desetak godina.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 3. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 3. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Đorđe Čantrak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANjE KOHERENTNIH VRTLOŽNIH STRUKTURA

Apstrakt: Razmatraju se koherentne vrtložne strukture na potisu aksijalnog ventilatora u pravoj cevi, kao i iza avionskog krila modela aviona CRM (common research model). CRM je projektovan u saradnji NASA-e i Boeing-a.

Prikazana je analiza generisanih vrtložnih struktura i njihovih statističkih svojstava. Eksperimentalna istraživanja su obavljena primenom metoda vizualizacije i optičkih mernih tehnika i to laser Dopler anemometrije (LDA) i PIV (PIV, particle image velocimetry). Na osnovu originalnih rezultata merenja detaljno se istražuje uticaj režima rada aksijalnog ventilatora na strukturu turbulencije i precesiju vrtložnog jezgra, kao i ugla aeroprofila na formiranu vrtložnu strukturu. Izmerene raspodele turbulentnih napona omogućile su formiranje invarijantnih mapa anizotropnosti za različite uglove lopatica kola, kao i napadne uglove modela CRM. Dobijeni su značajni zaključci o uticaju režima rada ventilatora na anizotropnost i strukturu turbulencije u jezgru, smicajnom sloju i osnovnom strujanju, kao i uticaja napadnog ugla aviona na vrtložne strukture iza krila aviona.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 4. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. maja 2017. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

Planirana su dva interesantna stručna predavanja.

Predstavnik kompanije Zühlke izložiće temu pod nazivom:
"IZAZOVI EMBEDED RAZVOJA I PRIMENA LINUKSA U EMBEDED SVETU".

Drugo predavanje održaće predstavnik komanije Puzzle software na temu pod nazivom:
"UPOREĐIVANjE NAČINA RADA U RADNOJ GRUPI I TIMU, KAO I NAČIN ODABIRA MODELA KOJI ODGOVARA KONKRETNOM PROJEKTU".

Više detalja u vezi sa predavanjem nalaze se na strani http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Naučnostručni skup, Informatika 2017. „Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“, 16.05.2017.

Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje naučnostručni skup Informatika 2017. „Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“ u utorak 16.05.2017. u 11 sati na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, Velika sala.

Program

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na sednici NNV održanoj 21.04.2017.

Detaljnije

detaljnije

Obaveštenje o neradnim danima, 01. i 02.05.2017.

Prema kalendaru aktivnosti Matematičkog fakulteta, kao i prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji neradni dani su ponedeljak 01. i utorak 02. maj 2017. godine.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 27. april 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan 27. aprila 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Bojana Milošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: TESTOVI SIMETRIJE ZASNOVANI NA KARAKTERIZACIJI

Apstrakt: Testovi simetrije zauzimaju značajno mesto u neparametarskoj statistici. Za konstrukciju ovakvih testova koriste se mnogobrojne empirijske funkcije raspodele, "empirijske gustine raspodele",
empirijske karakteristične funkcije i druge empirijske funkcije. Na predavanju će biti dat kratak pregled dosadašnjih rezultata na polju testova simetrije. Pored toga biće prikazane i nove klase ovakvih testova u čijoj konstrukciji učestvuju nove karakterizacije simetrične raspodele. Biće predložene i njihove modifikacije za testiranje simetrije oko proizvoljnog centra lokacije. Kao meru kvaliteta testova koristićemo Bahadurovu efikasnost, kao i empirijske moći testova u slučaju uzoraka malog obima. Jedan deo predavanja biće posvećen nekim otvorenim problemima u ovoj oblasti kao i pravcima daljeg istraživanja.

detaljnije