Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. jun 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 10. juna 2014, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Tatjana Jakšić, Bojan Marinković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NOVI KLASTER MI SANU

Sadržaj:  Matematički institut SANU je u ovom projektnom ciklusu od Ministrarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja dobio novi klaster.

To je savremeni višeprocesorski računar, visokih performansi koji omogućava efikasno izvršavanje, kako sekvencijalnih tako i paralelnih programa.

Cilj ovog predavanja je informisanje potencijanih korisnika o upotrebi novog klastera uz primere nekih osnovnih scenarija korišćenja.

Pravo korišćenja klastera imaju svi učesnici projekata, ali i ostali saradnici Matematičkog instituta SANU.

S obzirom da je, kao što će se videti iz predavanja, upotreba klastera jednostavna pozivamo vas da se što pre uključite u njegovu eksploataciju.

detaljnije

CGTA seminar, 10. jun 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 10. juna 2014, od 18-20 časova u sali 844 Matematičkog fakulteta.

Predavač: Filip Jevtić

Naslov predavanja:  Tensegrity - geometrijske konstrukcije(Tensegrities and Global Rigidity)

Sadržaj: Tensegriti (tensegrity = TENS(ion)(int)EGRITY) geometrijska forma duguje svoju stabilnost napregnutim elementima (oprugama, gredama, sajlama) koje celu konstrukciju drže u dinamičkoj ravnoteži.

U predavanju će biti izložena matematička teorija ovih struktura prema članku    R. Connelly, Tensegrities and Global Rigidity,
http://www.math.cornell.edu/~connelly/Tensegrity-Global.pdf

Kao aperitiv biće poslužena jedna od 33 minijature (Miniature 7: Are These Distances Euclidean) iz knjige J. Matousek, Thirty-three miniatures, http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/stml-53-matousek-1.pdf

Predavanje nosi žig "ŽIVA MATEMATIKA" i namenjeno je najširoj publici.

detaljnije

Seminar Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 5. jun 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 5. juna 2014, sa početkom u 17:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Professor Gabriel Ruiz Hernandez, Institute of Mathematics of the National University of Mexico (UNAM)

Naslov predavanja: Surfaces in space forms foliated by geodesics and lines of curvature

Sadržaj: We will prove a local result for a constant mean curvature surface in a space form: If the surface is foliated by curves that are both geodesics and lines of curvature then it is invariant under the action of a Killing vector field. This is part of a work in progress with Antonio Di Scala from Torino.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 4. jun 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 4. juna 2014, sa početkom u 18 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Dragomir Zeković, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIKA MEHANIČKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNIM VEZAMA – III ANALIZA KRETANjA, Drugi deo

Sadržaj: Analizira se kretanje neholonomnog mehaničkog sistema sa dve materijalne tačke kojima se nameće nelinearno ograničenje na brzinama tih tačaka u vidu jednakosti intenziteta brzina.

Za takav sistem se analiziraju: jednačine veza, reakcije veza, tj. način variranja takvih veza, trajektorije tačaka sistema, linearni integrali po generalisanim brzinama, tj. ciklične koordinate.

Na ovom modelu se jasno pokazuje da, u slučaju nelinearnih neholonomnih veza, Hamiltonovo dejstvo u opštem slučaju nema stacionarnu vrednost.

Na kraju su izvedene jednačine brahistohronog kretanja opisanog sistema i odredjene brahistohrone pojedinih tačaka.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 3. jun 2014.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 3. juna 2014, sa početkom u 18h u sali 809 Matematičkog fakulteta.

Predavač: dr Frank van den Bosch, vanredni profesor, Univerzitet Jejl, SAD

Naslov predavanja: On the assembly of galaxies in dark matter haloes

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. jun 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 3. juna 2014, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: doc. dr Vojkan Vasković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: VIRTUELNE VALUTE

Sadržaj: Virtuelne valute su forma digitalnog novca koji nije izdat niti garantovan od strane centralnih monetarnih institucija.

Javlja se u više različitih oblika i uglavnom se koristi za plaćanja preko Interneta, ali se odnedavno koristi i za plaćanja u realnom okruženju kao i za podizanje novca na ATM uredjajima.

Tehnologija koja je primenjena prilikom kreiranja i distribucije ovako generisanog novca omogućava da se radi sa anonimnim računima i novcem, tako da monetarne i finansijske vlasti nisu u mogućnosti da prate ovako izvršene transakcije.

Ovo se pojavljuje kao veliki problem jer takva tehnologija omogućava pranje novca.

Posebno je interesantna tehnologija razdvajanja funkcije kupovine valute (menjačnice i berze) od samog procesiranja plaćanja.

Predavanje obuhvata istorijski razvoj virtuelnih valuta, analizu postojećih modela, objašnjenje tehnologije koja je primenjena i primere na koji način bi ova tehnologija mogla da se primeni za pranje novca.

Analizom su obuhvaćeni sistemi plaćanja u digitalnom zlatu i sistemi digitalnih valuta.

detaljnije

CGTA seminar, 3. jun 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 3. juna 2014, od 18-20h u sali 844 Matematičkog fakulteta.

Predavač: Đorđe Baralić
Naslov predavanja: N-obojivi politopi i karakteristične klase

Sadržaj:
Klasa n obojivih prostih politopa P^n predstavlja klasu politopa koja uvek dozvoljava karakteristično preslikavanje tj. uvek se pojavljuje kao orbita torusnog dejstva T^n ili Z_2^n neke kvazitorusne mnogostrukosti odnosno 'small covera' u realnom slučaju.

Primeri takvih politopa su kubovi, permutoedri, itd. Nad ovom klasom politopa konstruišemo mnogostrukosti koje imaju bogatu kohomološku strukturu i čije karakteristične klase imaju interesantna svojstva.

Pokazano je da ova klasa mnogostrukosti ima jako visoke dualne Stifel-Witni-jeve klase što za posledicu ima da se oni ne mogu imerzovati i uložiti u prostore malih dimenzija, tj. dostižu granicu koju je dokazao Cohen. Ovi rezultati su dobijeni u zajedničkom radu sa Vladimirom Grujićem.

detaljnije

Sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku, 29. maj 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 29. maja 2014. sa početkom u 18 časova u sali 718, Matematičkog fakulteta.

Program seminara:

- prikaz doktorske disertacije Aleksandra Kartelja
- prikaz predloga teme doktorske disertacije Ane Zeković

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakti izlaganja dostupni su na:

http://computing.matf.bg.ac.rs.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 28. maj 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. maja 2014, sa početkom u 18 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Dragan Vidović, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi

Naslov predavanja: NELINEARNE ŠEME KONAČNIH ZAPREMINA ZA DISKRETIZACIJU JEDNAČINE DIFUZIJE

Sadržaj:  Klasična metoda konačnih zapremina koja računa difuzni proticaj preko konačne razlike zadovoljava princip maksimuma, ali je nekonzistentna na nestrukturnim mrežama.

Linearne šeme koje koriste više od dve tačke za diskretizaciju ovog proticaja mogu biti drugog reda tačnosti na nestrukturnim mrežama, ali ne zadovoljavaju princip maksimuma.

Da bi šema zadovoljila princip maksimuma i istovremeno bila drugog reda tačnosti ona mora biti nelinearna.

Ovakve diskretizacije proticaja izražavaju se kao konveksne kombinacije dve linearne diskretizacije, pri čemu težinski koeficijenti zavise od rešenja.

Za konstrukciju ovih šema potrebno je prikazati proticaj kao koničnu kombinaciju konačnih razlika.

Ukoliko je mreža veoma nepravilna, nalaženje ovakvih koničnih kombinacija prostim pretraživanjem može da bude nedovoljno efikasno, te je potreban sofisticiraniji metod.

Pored toga, u blizini materijalnih diskontinuiteta i granice domena nalaženje koničnih kombinacija može biti otežano ili nemoguće.

Deo po deo linearna transformacija koordinata se koristi da se prevaziđu ove teškoće.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 27. maj 2014.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 27. maja 2014, sa početkom u 18 časova u sali 809 Matematičkog fakulteta.

Predavač: dr Nadežda Pejović, redovni profesor Matematičkog fakulteta

Naslov predavanja:  Digitalni legat "Milutin Milanković"

detaljnije