Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 30. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Stana Nikčević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: HOMOTETIČNA KRIVINSKA HOMOGENOST I HOMOTETIČNA HOMOGENOST

Ispitivane su razlike između nekoliko pojmova krivinske homogenosti i pokazano je da je pojam koji su uveli Kovalski i Vanžurova generalizacija dobro poznatog pojma krivinske homogenosti. Grupa homotetije ima suštinski značaj u ovoj analizi. Dobijena je kompletna klasifikacija homotetičnih homogenih mnogostrukosti koje nisu homogene i koje imaju neku skalarnu krivinsku invarijantnu koja nije jednaka nuli.

Pokazano je da su takve mnogostrukosti kohomogenosti jedan.

Opisana je takođe kompletna lokalna geometrija u slučaju kada koeficijent homotetije definiše "razdvojeno proširenje".

Rezultati su dobijeni u saradnji sa Eduardom Garsia-Riom i Peterom Gilkijem.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: doc. dr Veljko Jeremić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROBLEMATIKA DEFINISANjA I EVALUACIJE KOMPOZITNIH INDIKATORA


Apstrakt: Problematika definisanja i evaluacije kompozitnih indikatora zaokuplja pažnju brojnih istraživača. Fenomeni poput merenja blagostanja nacija, evaluacije stepena ispunjenosti Milenijumskih ciljeva razvoja, rangiranja univerziteta i sl., zasnivaju se na velikom broju indikatora koji su najčešće izraženi u različitim mernim jedinicama.  Poseban je izazov integrisati raznolike indikatore u jednu vrednost koja bi predstavljala rang određenog entiteta. Autor će pokušati da predstavi napore koje istraživači ulažu kako bi se formulisao, što je moguće objektivniji, pristup u kreiranju i evaluaciji kompozitnih indikatora. Kroz odgovarajuće studije slučaja i prikaz do sada ostvarenih naučnih rezultata biće naglašena potreba veće uključenosti donosioca političkih odluka u sam proces definisanja  kompozitnih indikatora.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 30. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 30. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Borislav Gajić i Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: OJLER-LAGRANŽEVE JEDNAČINE I HAMILTONOV PRINCIP MINIMALNOG DEJSTVA

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 30. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 30. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Zdravko Terze, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Naslov predavanja: MATEMATIČKO MODELIRANjE DINAMIKE DISKRETNIH MEHANIČKIH SUSTAVA NA MNOGOSTRUKOSTIMA I LIJEVIM GRUPAMA

Povodom 70 godina rada Matematičkog instituta SANU, Odeljenje za mehaniku u sredu 30. novembra organizuje Mini-simpozijum "Nelinearne teorijske osnove u opisu pojava realnog sveta". Skup će biti održan u sali 2 SANU u periodu 10-18 časova.

Program skupa može se preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. novembra 2016. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Nataša Todorović, naučni saradnik Astronomske opservatorije Beograd

Naslov predavanja: BRZE PRUGE SUNČEVOG SISTEMA

Apstrakt: Među mnogobrojnim rezonancama u Sunčevom sistemu, posebno su nam značajne one koje poseduju mehanizam transporta asteroida u okolinu Zemlje. Ranije se smatralo da 5:2 rezonanca u srednjem kretanju sa Jupiterom, smeštena u spoljnom delu asteroidnog prstena na $a\sim 2.82$ AU, zbog svoje udaljenosti od Zemlje i svoje blizine Jupiteru, nije u stanju da doveze veliku količinu materijala u okolinu Zemlje. Međutim, ovaj izuzetno slab dinamički transfer na relaciji 5:2 rezonanca-Zemlja nije u saglasnosti sa rezultatima spektralnih analiza koje ukazuju na to da je veliki broj meteora i objekata u okolini Zemlje stigao iz spoljnog dela asteroidnog prstena, najverovatnije preko 5:2 rezonance.

Biće preispitana dinamika 5:2 rezonance tako što će najpre biti razmotrena struktura haosa u samoj rezonanci. Jasan prikaz dinamike u rezonanci omogućen je sofisticiranim numeričkim metodama koje su razvijene u poslednje dve decenije. Najnestabilnije delove u rezonanci, mogle bi se lako poistovetiti sa takozvanim hiperboličkim mnogostukostima, koje imaju ključnu ulogu u transportu malih tela i na neki način predstavljaju "brze pruge" Sunčevog sistema. U cilju testiranja ove hipoteze, 1000 fiktivnih tela smeštenih duž "brzih pruga", posmatrano je u vremenu od 5 miliona godina. Za razliku od ranijih studija, ispostavlja se da su skoro svi objekti stigli u okolinu Zemlje. Takođe, primećeno je da veliki broj asteroida napušta Sunčev sistem duž nepoznatog pravca koji je definisan perihelskim rastojanjem od $q\sim 0.26$ AU. Biće dat statistički prikaz koji uglavnom potvrđuje efikasnost transporta 5:2 rezonance, ali i diskutovan niz otvorenih pitanja koja su se javila u toku istraživanja.

detaljnije

Odobrene teme master radova

Detaljnije

detaljnije

Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 24. novembar 2016.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 24. novembra 2016. u sali 301f, Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Jelena Grujić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: NONLOCAL GRAVITY WITH CONSTANT SCALAR CURVATURE

Apstrakt:  A class of nonlocal gravity models, where nonlocal term contains an analytic function of the d'Alembert operator $\Box$,  is considered. For simplicity, these models are considered without matter sector.  Related equations of motion for gravitational field $g_{\mu\nu}(x)$ are analyzed for a constant scalar curvature $R.$ The corresponding solutions for cosmological scale factor $a(t)$ are found.

detaljnije

Verovatnosne logike, 24. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Aleksandar Kaplar, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: NON-AXIOMATIC LOGIC AND CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS

Apstrakt: Clinical decision support systems (CDSS) are systems designed to assist physicians and other health professionals with clinical decision-making tasks such as establishing a diagnosis or determining the appropriate course of therapy. In order to model and automatize such complex tasks, a CDSS system needs to have human-like reasoning capabilities. It must, as humans often do, be able to handle imprecision, uncertainty, and limited knowledge resources about every possible aspect of the problem being solved. Non-Axiomatic Logic (NAL) is an Artificial General Intelligence (AGI) framework designed for intelligent reasoning with insufficient background knowledge and physical resources. This lecture provides an overview of the challenges and state-of-the-art approaches in CDSS design while underlining the potential uses of NAL in this context.

detaljnije

Seminar Društva za jezičke resurse i tehnologije, 24. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. novembra 2016. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Vojkan Nikolić, Grad Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Naslov predavanja: MODELOVANjE I PRETRAŽIVANjE NAD NESTRUKTUIRANIM PODACIMA I DOKUMENTIMA U E-UPRAVI REPUBLIKE SRBIJE

Apstrakt: Danas, servisi e-Uprave u različitim oblastima koriste question answer sisteme koncepta u pokušaju da se razume tekst i da pomognu građanima u dobijanju odgovora na svoje upite u bilo koje vreme i veoma brzo. Automatsko mapiranje relevantnih dokumenata se ističe kao važna aplikacija za automatsku strategiju klasifikacije: upit-dokumenta. Ova doktorska disertacija ima za cilj doprinos u identifikaciji nestruktuiranih dokumenata i predstavlja važan korak ka razjašnjavanju uloge eksplicitnih koncepata u pronalaženju podataka uopšte. Najčešća reprezentativna šema u tekstualnoj kategorizaciji je BoW pristup, kada je u pozadini veliki skup znanja. Ova disertacija uvodi novi pristup ka stvaranju koncepta zasnovanog na tekstualnoj prezantaciji i primeni kategorizacije teksta, kako bi se stvorile definisane klase u slučaju sažetih tekstualnih dokumenata. Takođe, ovde je prikazan algoritam zasnovan na klasifikaciji, modelovan za upite koji odgovaraju temi. Otežavajuća okolnost u slučaju ovog koncepta, koji prezentuje termine sa visokom frekvencijom pojavljivanja u upitma, zasniva se na sličnostima u prethodno definisanim klasama dokumenata. Rezultati eksperimenta iz oblasti Krivičnog zakonika Republike Srbije, u ovom slučaju i studija, pokazuju da prezentacija teksta zasnovana na konceptu ima zadovoljavajuće rezultate i u slučaju kada ne postoji rečnik za datu oblast.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 23. novembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 23. novembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MEHANIČKI SISTEMI SA VEZAMA, MNOGOSTRUKOSTI I DALAMBER-LAGRANŽEV PRINCIP

Apstrakt: U pitanju je predavanje u okviru specijalnog kursa "Uvod u analitičku mehaniku i simplektičku geometriju".

detaljnije