14. Srpski matematički kongres, 16-19. maj 2018, Kragujevac

Matematički fakultet je jedan od suorganizatora 14. Srpskog matematičkog kongresa (14. SMAK), koji će se održati 16-19. maja 2018. u Kragujevcu. Glavni organizator Kongresa je Univerzitet u Kragujevcu.

14. SMAK predstavlja jedan od najvažnijih naučnih događaja 2018. godine u Republici Srbiji. Skup je međunarodnog karaktera i otvoren je za sve oblasti matematike i računarskih nauka. Zvanični jezici su engleski i srpski.

Više detalja o naučnom skupu, spisak oblasti i uputstva za pripremu radova mogu se naći na strani

https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index-sr.php

Rok za slanje apstrakta je 15. april 2018. Odabrani radovi prezentovani na Kongresu biće objavljeni u sledećim časopisima: Kragujevac Journal of Mathematics, Journal of Subject Didactics, Nastava Matematike i Facta Universitatis.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 20. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Tanja Stojadinović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ŠTA SVE "ZNAJU" UOPŠTENI PERMUTOEDRI

Apstrakt: Mnoge familije kombinatornih objekata imaju prirodno definisano množenje i komnoženje, što uz neke dodatne uslove daje strukturu Hopfovog monoida ili algebre. Neke od tih familija su: grafovi, poseti, matroidi, simplicijalni kompleksi, gradivni skupovi, hipergrafovi. U svakom Hopfovom monoidu definisan je antipod (analogon inverza u grupi) formulom koja predstavlja mnogočlanu alternirajuću sumu i u kojoj često ima dosta skraćivanja. Osnovno i prilično teško pitanje je kako naći formulu za antipod u kojoj nema skraćivanja. U ovom izlaganju biće predstavljen rad Marsela Agijara i Federika Ardile (M. Aguiar, F. Ardila, Hopf monoids and generalized permutahedra, arXiv: 1709.07504), koji su definisali Hopfov monoid uopštenih permutoedara. U njemu je antipod iznenađujuće jednostavan---alternirajuća suma strana uopštenog permutoedra. Ispostavlja se da su Hopfovi monoidi svih navedenih kombinatornih objekata povezani sa Hopfovim monoidom uopštenih permutoedara preko politopa koje dodeljujemo tim objektima. Tako dobijamo formule za njihove antipode, od kojih neke potvrđuju i poboljšavaju dosadašnje rezultate, a neke su potpuno nove. Usput, kao zanimljivost, dobijamo odgovor na pitanje zašto su multiplikativni i kompozicioni inverzi stepenih redova određeni brojem strana permutoedra i asociedra.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 18. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 18. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku

Predavač: Milan Rajković, Institut za nuklearne nauke „Vinča", Beograd

Naslov predavanja: REKURENTNOST, ENTROPIJA I VREME

Apstrakt: Samo-organizacija kompleksnih sistema podrazumeva, u formalizmu koji smo prihvatili, porast kompleksnosti u vremenu. Vreme se razmatra sa aspekta operatorskog formalizma klasične mehanike i pokazaće se, kroz teoreme Poenkarea, Misre i Briselske škole statističke mehanike kako se pojavljuje operator vremena i njegov smisao. Takođe, prikazaće se kratak pregled proučavanja rekurentnosti u dinamici nelinearnih dinamičkih sistema sa aspekta topologije.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Aleksandar Simović, student doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: A BIG DATA SMART LIBRARY RECOMMENDER SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Apstrakt: With the exponential growth of the amount of data, the most sophisticated systems of traditional libraries are not able to fulfill the demands of modern business and user needs. The purpose of this paper is to present the possibility of creating a Big Data smart library as an integral and enhanced part of the educational system that will improve user service and increase motivation in the continuous learning process through content-aware recommendations. The paper presents an approach to the design of a Big Data system for collecting, analyzing, processing and visualizing data from different sources to a smart library specifically suitable for application in educational institutions. As an integrated recommender system of the educational institution, the practical application of Big Data smart library meets the user needs and assists in finding personalized content from several sources, resulting in economic benefits for the institution and user long-term satisfaction.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o uradjenoj doktorskoj disertaciji kandidata Nine Radojičić, 13.04.2018.

Detaljnije

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O UBRZAVANjU ČESTICA U JAKIM UDARNIM TALASIMA

Apstrakt: U predavanju će ukratko biti objašnjeno na koji način se stvaraju ultrarelativističke čestice koje se kroz kosmička prostranstva šire i detektuju na Zemlji kao tzv. kosmički zraci. Trenutno najbolje razvijena i u naučnom svetu prihvaćena teorija je tzv. difuzno udarno ubrzavanje čestica. To je mehanizam proizvodnje ultrarelativističkih čestica prilikom višestrukog prolaza visokoenergetske čestice kroz udarne talase nezavisno od toga koji je astrofizički poremećaj stvorio udarni diskontinuitet. Difuzno udarno ubrzanje je podvrsta tzv. Fermijevih mehanizama ubrzanja čestica i to prvog reda. Shodno prethodno navedenom, u predavanju će ukratko biti objašnjeno šta su udarni talasi, Fermijevi mehanizmi, kao i osnovni koncepti na kojima je zasnovano difuzno udarno ubrzavanje čestica i koji objekti u kosmosu proizvode kosmičko zračenje. Na kraju će ukratko biti predstavljeni najnoviji rezultati istraživanja beogradske grupe koja se bavi prethodno navedenom tematikom.

detaljnije

Predstavljanje radova studenata-kandidata za nagradu Matematičkog instituta SANU, 12. i 13. april 2018.

Tokom aprila 2108, na Matematilkom institutu SANU biće predstavljeni radovi kandidata koji su ušli u najuži krug izbora za nagrade Matematičkog instituta za najbolje doktorske i studentske radove u oblasti matematike i mehanike i računarstva. Svoje radove će najpre izložiti kandidati u oblasti matematike i mehanike i to na sastancima koji će se održati 12. i 13. aprila u sali 301f na trećem spratu u zgradi Matematičkog instituta SANU, prema sledećem rasporedu.

Četvrtak, 12. april u 10:30 časova:

Predstavljanje kandidata za Nagradu Matematičkog instituta SANU u kategoriji najbolji studentski rad u oblasti matematike i mehanike

Veljko Panić: "Stabilnost stacionarnih kretanja krutog tela na površi i dinamika keltskog kamena"
Miroslav Maksimović: "Teorija martingala i njihova primena u sistemu klađenja"
Dalibor Danilović: "Dve topologije na skupu celih brojeva"

Petak, 13. april u 12 časova:

Predstavljanje kandidata za Nagradu Matematičkog instituta SANU u kategoriji najbolji doktorat u oblasti matematike i mehanike

Boban Karapetrović: "Operator Hilbertove matrice i Liberin operator na prostorima holomorfnih funkcija"
Miloš Petrović: "Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora i uopštenja"
Radoslav Radulović: "Globalni minimum vremena kretanja mehaničkih sistema sa ograničenim upravljanjima i reakcijama veza"
Jovana Nikolić: "Algebarska svojstva spektralnih invarijanti u Florovoj homologiji"
Marija Cvetković: "Fiksne tačke za preslikavanja Perovog tipa"

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 12. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. aprila 2018. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

Predavač: dr Aleksandar Kartelj

Naslov predavanja: PARTICIONISANjE RETKIH BIOLOŠKIH MREŽA NA K-PLEX PODMREŽE

Apstrakt: U mreži, k-plex predstavlja podskup od n čvorova takav da je je stepen svakog čvora podmreže indukovane tim podskupom čvorova najmanje n-k. Problem k-plex maksimalnog težinskog particionisanja po granama (Max-EkPP) je NP-težak problem koji podrazumava pronalaženje k-plex particionisanja ulazne mreže takvog da je suma težina svih grana u dobijenim indukovanim k-plex podmrežama maksimalna. Rešavanje Max-EkPP ima značajnu ulogu u otkrivanju novih informacija u velikih retkim biološkim mrežama. U radu je predstavljena metoda promenljivih okolina (engl. variable neighborhood method - VNS) za rešavanje problema Max-EkPP. Eksperimentalna testiranja su izvršena nad realnim metaboličkim mrežama i nad drugim dostupnim test skupovima iz literature. Predložena VNS metoda potvrđuje sva optimalna rešenja dobijena modelom celobrojnog linearnog programiranja. Za sva ostala rešenja iz literature, za koja ne postoji potvrda optimalnosti, VNS ili dostiže najbolje poznato rešenje ili ga poboljšava. VNS je takođe testiran nad test problemima velikih dimenzija koji prethodno nisu razmatrani u literaturi.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 11. i 13. april 2018.

U toku ove nedelje biće održana tri predavanja u okviru Odeljenja za matematiku.

Prvo predavanje biće održano u sredu, 11. aprila u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Thomas Piecha, University of Tuebingen

Naslov predavanja: PROOF-THEORETIC SEMANTICS AND THE PROBLEM OF COMPLETENESS

Apstrakt: In proof-theoretic semantics the meaning of the logical constants is given in terms of the notion of proof instead of the notion of truth. Dag Prawitz conjectured that intuitionistic logic is complete with respect to a notion of proof-theoretic validity. In this talk we first present the general idea of proof-theoretic semantics. We then discuss some standard conditions for proof-theoretic notions of validity. Any semantics obeying these conditions satisfies a generalized disjunction property. This implies the validity of Harrop's rule, which is not derivable in intuitionistic logic. The completeness conjecture is thus decided negatively.

Drugo predavanje biće održano u sredu, 11. aprila u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Stošić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ČVOROVI, KVIVERI I PRIMENE

Apstrakt: U ovom predavanju biće prikazani neki od savremenih rezultata u vezi sa kvantnim i homološkim invarijantama čvorova. Glavna ideja je da se ukratko prikažu brojne potpuno različite teorije iz raznih oblasti matematike i fizike, koje su sa raznih strana povezane upravo preko teorije invarijanti čvorova. U drugom delu predavanja biće prikazana i jedna od najnovijih i aktuelnih ideja---takozvana korespondencija između čvorova i kvivera (usmerenih grafova), kojom se datom čvoru pridružuje kviver na takav način da se BPS invarijante čvorova poklapaju sa motivičnim Donaldson-Tomas invarijantama kvivera. Prva ideja odnosno cilj ove korespondencije je bila da se objasne neke od važnih hipoteza o osobinama čvorova, ali se ispostavilo da ona otvara brojne nove pravce i iznenađujuće veze sa raznim oblastima matematike i fizike. Kao primer, biće prikazana veza sa kombinatorikom puteva na celobrojnim rešetkama---jednim od klasičnih, osnovnih problema enumerativne i analitičke kombinatorike---gde smo dobili potpuno nove eksplicitne formule za broj takvih putanja, koristeći isključivo čvorove, kvivere i njihovu vezu. Predavanje je bazirano na zajedničkim radovima sa S. Gukovom, E. Gorskim, P. Sulkovskim, M. Rajnekeom, P. Kučarskim, M. Panfilom i P. Vedrihom.

Treće predavanje biće održano u petak, 13. aprila u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Peter Balazs, University of Vienna

Naslov predavanja: FRAME THEORY AT THE ACOUSTICS RESEARCH INSTITUTE Apstrakt: We will start this talk by presenting an overview of the Acoustics Research Institute, a multi-disciplinary fundamental research institute of the Austrian Academy of Sciences. In the second part we will present the details of frame theory, which is a part of functional analysis that has deep influence to many other mathematical branches, but also many other sciences, like physics, signal processing and acoustics. We will present the basic ideas and consequences of the frame concept, which is a generalization of orthonormal bases. We will show some recent mathematical results as well as some applications in acoustical signal processing.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 11. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 11. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

Predavač: Marija Dodig, Matematički institut SANU

Naslov i apstrakt predavanja biće naknadno dostavljeni.

detaljnije