Odbrana doktorske disertacije Milice Vučetić, 15.06.2017.

Odbrana doktorske disertacije Milice Vučetić „Optička detekcija ostataka supernovih i uticaj njihove emisije u liniji Hα na određivanje stope formiranja zvezda“, biće održana u četvrtak, 15.06.2017. u 17 sati u sali 718.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 9. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Nenad Mladenović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MANjE MOŽE DATI VIŠE U HEURISTIČKOJ OPTIMIZACIJI

Apstrakt: Heuristički pristup rešavanja zadataka optimizacije, nazvan ,,Manje je više'' nedavno je predložen u radu Mladenovića, Todosijevića i Uroševića (Inf. Sciences 2016). Ideja je u nalaženju minimalnog broja pravila pretrage u nalaženju rešenja nekog optimizacionog zadatka, tako da u isto vreme njihov kvalitet bude bolji od trenutno najboljeg u literaturi. Drugim rečima, cilj je predložiti što jednostavniju heuristiku koja istovremeno daje rešenja boljeg kvaliteta i brže od tekuće najbolje metode, za problem koji se rešava. Biće navedeno nekoliko primera primene heurističke metode ,,Manje je više'' i uporediti rezultate sa odgovarajućim iz literature.

U pitanju je zajednički rad sa J. Brimbergom, D. Uroševićem i R. Todosijevićem.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 8. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 8. juna 2017. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

Predavači: Darko Jevremović i Luka Popović, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: LSST – PERSPEKTIVE ZA SRPSKU ASTRONOMIJU, INFORMATIKU I FIZIKU

Apstrakt: Predavanje može biti posebno interesantno onima koji se bave ili planiraju da se bave analizom Velikih podataka (eng. Big Data analysis).

Više detalja može se naći na stranici http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 8. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara, biće održan u četvrtak, 8. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Emilija Nešović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: O BIŠOPOVOM REPERU ZA PSEUDI NUL I NUL KARTANOVE KRIVE U PROSTORU MINKOVSKOG

Apstrakt: Bišopov reper ili relativno paralelan adaptirani reper regularne krive u euklidskom prostoru E3 je uveo R.L. Bišop 1975. godine. On sadrži tangentno vektorsko polje T i dva relativno paralelna normalna vektorska polja N1 i N2, u smislu da su izvodi tih polja po parametru dužine luka uvek kolinearni sa T. Za razliku od Freneovog repera u E3, Bišopov reper ima svojstvo minimalne rotacije i definisan je i u tačkama krive u kojima je krivina krive jednaka nuli. U prostoru Minkovskog, do sada su dobijeni Bišopovi reperi za prostorne i vremenske krive, ali ne i za pseudo nul i nul Kartanove krive. Na izlaganju će biti prikazano dobijanje takvih repera kao i interesantno svojstvo da od svih nul Kartanovih krivih, jedino nul Kartanova kubna kriva ima dva Bišopova repera, od kojih se jedan poklapa sa njenim Kartanovim reperom.

detaljnije

Međunarodna konferencija 'Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017', Beograd, 30. novembar - 2. decembar 2017.

Matematički fakultet je jedan od organizatora međunarodne konferencije  "APPROXIMATION AND COMPUTATION – THEORY AND APPLICATIONS (ACTA 2017)", koja će biti održana u Beogradu od 30. novembra do 2. decembra 2017.

Teme konferencije su:

- Polinomi i ortogonalni sistemi
- Numerička integracija (kvadraturne i kubaturne formule)
- Teorija aproksimacija
- Naučna izračunavanja
- Primenjena matematika

Pozivamo zainteresovane koleginice i kolege da uzmu učešće na konferenciji.

Više detalja se može naći na ovde.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 7. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Miloš Kojić, Srpska akademija nauka i umetnosti

Naslov predavanja:
KOMPOZITNI KONAČNI ELEMENT SA DISTRIBUIRANIM (SMEARED) POLjEM ZA KONVEKTIVNO-DIFUZIONI TRANSPORT DELIĆA I MOLEKULA U BIOLOŠKOM KAPILARNOM SISTEMU I TKIVU

Apstrakt:
Kapilarna mreža i biološko tkivo predstavljaju izuzetno složen sistem u pogledu transporta materije, kao i u mehaničkom smislu. Napredak u pogledu lečenja bolesti (posebno kancera) se uglavnom zasniva na laboratorijskim i kliničkim eksperimentalnim istraživanjima. Zahvaljujući razvoju numeričkih metoda i kompjuterske tehnologije, u poslednjim decenijama se sve više koriste i numerički modeli. Međutim, veliki je izazov da se razviju praktično primenljivi numerički modeli koji sa odgovarajućom tačnošću mogu da daju rešenja korisna za medicinske primene. U nekoliko prethodnih saopštenja, autor je predstavio rezultate rada grupe saradnika u razvoju numeričke metodologije i softvera. U ovom saopštenju, biće izložen autorov novi koncept transportnih modela koji se zasniva na formulaciji kompozitnog konačnog elementa sa distribuiranim (smeared) poljem koncentracije. Konačni element sadrži više domena sa posebnim poljima koncentracije koja su povezana konektivnim 1D fiktivnim konačnim elementima u čvorovima osnovnog elementa. Ova metodologija omogućava jednostavno modeliranje transporta materije u složenom biološkom sistemu uz korišćenje materijalnih parametara koji se mogu odrediti laboratorijski. Na primerima će biti pokazana tačnost i primenljivost uvedenog konačnog elementa i numeričkog modela.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 6. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Jelena Šuh, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: INFRASTRUKTURA ZA E-OBRAZOVANjE ZASNOVANA NA SOFTVERSKI DEFINISANIM MREŽAMA

Apstrakt:

Predmet istraživanja je razvoj modela infrastrukture za e-obrazovanje, koji je zasnovan na konceptu i tehnologijama softverski definisanih mreža (SDN), kao i razvoj obrazovnog modula za učenje softverski definisanih mreža. Predstavljena je struktura predloženog modela koji obuhvata elemente infrastrukture i arhitekture i mogućnosti integracije infrastrukture sa obrazovnim servisima. Opisan je proces projektovanja cloud infrastrukture zasnovane na konceptu SDN, kao i modeliranja ključnih indikatora performansi obrazovne infrastrukture. Imajući na umu važnost edukacije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavljen je i proces projektovanja obrazovnog modula za učenje softverski definisanih mreža korišćenjem razvijene infrastrukture.

Evaluacija modela je izvršena u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Rezultati pokazuju da predloženi model unapredjuje proces učenja u oblasti softverski definisanih mreža. Model se može na jednostavan način prilagoditi i primeniti u procesu edukacije u različitim oblastima, a posebno je pogodan za edukaciju u oblasti novih informaciono-komunikacionih tehnologija.

detaljnije

KGTA seminar, 6. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. juna 2017. u Osnovnoj školi "Milica Stojadinović Srpkinja" u Vrdniku od 14 do 17 časova.

http://osnovneskole.edukacija.rs/drzavne/irig/os-milica-stojadinovic-srpkinja-vrdnik

Predavanja na Seminaru su najavili Zoran Petrić, Aleksandar Vučić i drugi, a u planu je i da Filip Jevtić i Marija Jelić nastave svoje izlaganje sa prethodnog sastanka Seminara.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 2. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 2. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15:15 časova.

Predavač: Slavko Moconja, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: PREBROJIVI MODELI TEORIJA LINEARNIH UREĐENjA

Apstrakt:
Čuvena Votova hipoteza, jedan od najstarijih otvorenih problema teorije modela, tvrdi da je broj prebrojivih modela teorije prvog reda (na prebrojivom jeziku) najviše prebrojiv ili jednak kontinuumu. Iako je poznato da je hipoteza tačna u nekim specijalnim slučajevima, opšti pristup njenom rešavanju, ako postoji, nije poznat. Među poznatim primerima teorija za koje važi Votova hipoteza spadaju teorije nekih linearnih uređenja, na primer teorije linernih uređenja sa unarnim predikatima i o-minimalne teorije. Ovo predavanje je posvećeno jednom pristupu za klasifikaciju modela teorija linernih uređenja, koji vodi do dokaza Votove hipoteze za neke šire klase teorija.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 1. jun 2017.

Naredni sastanak Seminara, biće održan u četvrtak, 1. juna 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: dr Miljan Knežević, docent Matematičkog fakulteta

Naslov predavanja: DISTANCE IN THE ABSOLUTE PLANE AND CAUCHY FUNCTIONAL EQUATIONS

Apstrakt

detaljnije