Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:15. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku i Studentskim seminarom.

Predavač: Nemanja Đurić, Uber ATG, Pittsburgh, USA

Naslov predavanja: SELF-DRIVING CARS & AI: TRANSFORMING OUR CITIES AND OUR LIVES

Apstrakt:
Recent algorithmic and hardware improvements resulted in a number of success stories in the field of Artificial Intelligence (AI) impacting our daily lives. However, despite its ubiquity AI is only just starting to make advances in what may arguably have the largest societal impact thus far, the nascent field of autonomous driving. At Uber ATG we are working tirelessly towards this goal, aiming to transform the way we live and work through advances in self-driving technology, with AI at its core. In this talk I will present some of these efforts and discuss practical considerations for operating autonomous vehicles on our roads in a safe, efficient, and reliable manner.

detaljnije

Studentski seminar - novogodišni susret, 26. decembar 2019.

Novogodišnji sastanak Studentskog seminara MI SANU biće održan 26. decembra 2019. u Svečanoj sali na prvom spratu u zgradi Matematičkog instituta sa početkom u 9 časova. Učešće na ovom novogodišnjem susretu je potvrdio veliki broj doktoranada i studenata iz inostranstva i Srbije. Pored sumiranja rada seminara u 2019, biće predstavljene i inicijative koje će MI SANU i Studentski seminar sprovesti u predstojećoj 2020. godini.

Program skupa

Nakon sastanka Seminara, učesnici su pozvani na Novogodišnji koktel Matematičkog instituta SANU  i Arheološkog instituta SANU u zgradi SANU, četvrti sprat sa početkom u 13 časova.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 25. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu 25. decembra 2019, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:15.
Planirana su tri predavanja: prva dva predavanja su organizovana zajedno sa Seminarom Matematički metode mehanike, a treće zajedno sa Odeljenjem za matematiku.


Prvo predavanje (16:15, sala 301f MI SANU)

Predavač: Boban Marinković, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: TEOREME ALTERNATIVE ZA SISTEME KONVEKSNIH NEJEDNAKOSTI

Apstrakt: Razmatraćemo sisteme strogih i nestrogih konveksnih nejednakosti u funkcionalnim prostorima. Uslovi rešivosti takvih sistema su dobijeni u formi teoreme alternative. Pokazaćemo kontraprimerima da su neki postojeći rezultati nekorektni i daćemo nove teoreme o rešivosti posmatranih sistema. Pokazaćemo kako se dobijeni rezultati mogu primeniti na neke klase ekstremalnih problema.


Drugo predavanje (17:00, sala 301f MI SANU)

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: TOPOLOŠKA KOMBINATORIKA INSPIRISANA MEHANIKOM - DISKRETNO ABEL-JAKOBI PRESLIKAVANjE I DISKRETNA MORSOVA TEORIJA

Apstrakt: Diskretno Abel-Jakobi preslikavanje igra vrlo značajnu ulogu u topološkoj kristalografiji. Pokazaćemo kako se slična konstrukcija koristi u analizi triangulacija torusa koje generališu klasični muzički tonec (Tonnetz). Diskretna Morsova teorija je moćna tehnika za analizu topoloških osobina simplicijalnih kompleksa. Pokazaćemo nekoliko novijih primena na probleme Tverbergovog tipa a metod ilustrujemo i uporednom analizom klasičnih min-max rezultata Edmondsa-Fulkersona i fon Nojmana.


Treće predavanje (18:00, sala 301f MI SANU) 18:00 (zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku)

Predavač: Vladimir Dragović, Matematički institut SANU.

Naslov predavanja: DINAMIKA AHIJEZEROVIH POLINOMA I PENLEVEOVE VI JEDNAČINE

Apstrakt: Ahiezerovi polinomi su uopštenje Čebiševljevih polinoma na uniji dva intervala realne ose. Izučavamo dinamiku kritične tačke ovih polinoma koja se nalazi van zadatih intervala, kada se krajnje tačke intervala variraju. Dobijena diamika se opisuje Penleveovim 6 jednačinama. Koristeći klasične Ahiezerove rezultate, dobijao prebrojivu familiju eksplicitnih rešenja odgovarajuće Penleveove 6 jednačine. S druge strane, koristeći teoriju potencijala, rekonstruišemo relativno nedavnu Hitčinovu formulu za opšte rešenje ove jednačine. Šta se događa sa ekstremalnim polinomima na uniji više od dva intervala? Rezultati su deo zajedničkog programa sa Vasilisom Šramčenko.

V. Dragović, V. Shramchenko, Algebro-geometric approach to an Okamoto transformation, the Painleve VI and Schlesinger equations Annales Henri Poincare, (2019), no. 4, 1121--1148.

detaljnije

Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode, 24. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15:30.

Predavač: Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRESENTATION OF THE RESEARCH RESULTS: PROJECT 174001 (2011-2019) DYNAMICS OF HYBRID SYSTEMS WITH COMPLEX STRUCTURES. MECHANICS OF MATERIALS

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 24. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. decembra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17 časova.

Predavač: dr Marko Simonović, CERN

Naslov predavanja: HABLOVA KONSTANTA I TENZIJE OKO LOKALNIH I KOSMOLOŠKIH MERENjA

detaljnije

Konferencija posvećena prof. dr Ljubomiru Protiću, 25.01.2020. godine

Konferencija pod nazivom "Reč o Ljubi, životna, duševna i duhovna dimenzija" će se održati 25.01.2020. godine od 10 do 14 sati, u Fabrisovoj 10, Beograd. Nakon konferencije od 15 sati će biti održan šahovski turnir prosvetnih radnika Srbije "prof. dr Ljubomir Protić".

Predloge za temu za program konferencije možete dostaviti do 15.01.2020. na mail: malbijanic@fefa.edu.rs

detaljnije

Studentski seminar, 20. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Filip Živanović, Univerzitet u Oksfordu

Naslov predavanja: SPRINGEROVA TEORIJA

Apstrakt: Springerova teorija je jedna od centralnih oblasti geometrijske teorije reprezentacija. Ona predstavlja interesantnu spregu između kombinatorike, geometrije i teorije reprezentacija. Započeta je sa tzv. Springerovom korespodencijom koja je proizvela geometrijsku konstrukciju ireducibilnih reprezentacija simetričnih grupa, kao i sa Ginzburgovom konstrukcijom univerzalne omotačke algebre U(\mathfrak{sl}_n).

Počeću predavanje sa kratkim prikazom Springerove rezolucije i njenih fibri, te ću zatim preći na specijalni slučaj takozvanih dvo-bloknih Springerovih fibri, gde situacija postaje vrlo interesantna zbog povezanosti sa Kovanovljevom algebrom. Ako vreme dozvoli, dotaći ću se pogleda na Springerovu Teoriju iz ugla Simplektičke Topologije.

detaljnije

Dan Matematičkog fakulteta, 23. decembar 2019.

detaljnije

Na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pokrenut je postupak za izbor dr Borisa Pokornog u naučno zvanje naučni saradnik

Izveštaj o kandidatu se nalazi u Sekretarijatu Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 16 i može se dobiti na uvid javnosti svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 20. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Bojana Femić, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov i rezime predavanja biće naknadno objavljeni.

detaljnije