Seminar iz astronomije i astrofizike, 28. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. novembra 2017, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Stalevski, naučni saradnik Astronomske opservatorije u Beogradu

Naslov predavanja: PRENOS ZRAČENjA KROZ PRAŠINU MONTE KARLO METODOM

Apstrakt:
U ovom predavanju biće izložen problem prenosa zračenja kroz prašinu, sa posebnim osvrtom na tzv. Monte Karlo metodu. Potom će biti predstavljeno jedno softversko rešenje, programski kod SKIRT, i niz njegovih primena na modeliranju prašine u različitim astrofizičkim sredinama. Biće dat osvrt na neke skorije, neočekivane rezultate posmatranja i modeliranja prašine u okolini supermasivnih crnih rupa koja donekle menjaju standardnu sliku koju imamo o aktivnim galaktičkim jezgrima.

detaljnije

KGTA seminar, 28. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. novembra 2017, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: RAZNI PROIZVODI U ALGEBARSKOJ TOPOLOGIJI (ZA KOJE STE MANjE ČULI)

Apstrakt:
U okviru predavanja prodiskutovaćemo (trostruki) Masijev (Massey) proizvod, levi i desni funkcionalni "kap proizvod" kao i neke njihove osobine. U drugom delu će biti prikazan rad H.Uehara, W.S.Massey: "The Jacobi Identity for Whitehead Products" u kojem su pomoću ostalih proizvoda dokazali Jakobijev identitet za Whitehead-ov proizvod. U trećem delu (ako stignemo) biće reči o korišćenju strukture Liove algebre Whitehead-ovog proizvoda Hilton-Milnor-ovoj teoremi.

detaljnije

Matematički fakultet na Serbian Visions 2017

Serbian Visions 2017 je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: obrazovanje, ljudska prava, ekonomiju, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge.

Vreme: 25. i 26. novembar 2017. subota i nedelja, od 10 do 20 sati
Mesto: Hotel Radisson Blu Old Mill, Beograd

Multikongres Serbian Visions, kao i prethodne dve godine, obuhvata različite teme. Publici će se predstaviti organizacije civilnog sektora, stručne asocijacije, institucije i predstavnici privrede koji se bave humanitarnim radom, unapređenjem položaja marginalizovanih grupa, zaštitom životne sredine, zaštitom životinja, obrazovanjem, inovacijama, novim tehnologijama, problemom nezaposlenosti, i dr.

Pozivamo vas da posetite postavku Matematičkog fakulteta, koja je posvećena Sunčevom sistemu i nastanku kometa, i to u subotu 25.11. od 10 do 12 sati.

Ulaz je besplatan.

Detaljan program za oba dana

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 23. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Miodrag Mateljević, akademik SANU, Matematički fakultet

Naslov predavanja: AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS

Apstrakt: We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.

detaljnije

12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications, 2-3 July 2018, Athens, Greece

Međunarodna konferencija 12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications biće održana u Atini od 2-5. jula 2018. u organizaciji Athens Institute for Education and Research (ATINER).

Poziv na konferenciju

Rok za registraciju i prijavu apstrakta je 27. novembar 2017, a rok za slanje radova je 4. jun 2018.

Više informacija može se naći na sajtu konferencije: https://www.atiner.gr/mathematics

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Blagovest Sendov, Bulgarian Academy of Sciences

Naslov predavanja: GAUS-LUKAS TEOREMA ZA SEKTORE

Apstrakt:
Slavna Gaus-Lukas teorema tvrdi da se kritične tačke kompleksnog polinoma nalaze u konveksnom omotaču njegovih nula. Na predavanju će biti predstavljena nekonveksna varijanta ove teoreme. Naime, ako su koeficijenti datog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $\varphi\in[0,2\pi)$, i ako su nule tog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $2\pi-\varphi$, tada se kritične tačke polinoma nalaze u istom sektoru kao i njegove nule. Rezultat je uopštenje takozvane Teoreme o sektoru, čiji je autor predavač.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 22. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 22. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milan Cajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKI MODELI NELINEARNIH OSCILACIJA NANOGREDA SA IZVODIMA FRAKCIONOG REDA

Apstrakt:
Modifikovane teorije kontinuuma, posebno Eringenova teorija elastičnosti, su često primenjivane u matematičkim modelima koji opisuju dinamiku nanostruktura. Većina takvih modela u literaturi se odnosi na elastična tela tako da ne uzimaju u obzir efekte disipacije u nanostrukturama, te je u tu svrhu neophodno razmatrati klasične ili frakcione viskoelastične konstitutivne relacije koje uključuju efekte prigušenja usled unutrašnjih ili spoljašnjih izvora. Ovde će biti razmatran primer geometrijski nelinearnih oscilacija nanogreda na frakcionoj visko-Pasternakovoj podlozi pod dejstvom harmonijskog transverzalnog i aksijalnog opterećenja. Biće prikazana pertubaciona metoda višestrukih vremenskih skala za rešavanje nelinearne frakcione diferencijalne jednačine i određivanje stacionarnog amplitudno-frekventnog odziva sistema.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavači: Milica Maričić i Nikola Zornić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL RANGIRANjA FAKULTETA I INSTITUTA U OKVIRU UNIVERZITETA ZASNOVAN NA PERCENTILIMA

Apstrakt:
Metode rangiranja univerziteta vremenom su počele da dobijaju na značaju, a samim tim su i njihovi rezultati počeli da imaju sve veći uticaj na predstavnike vlasti i donosioce odluka. Međutim, tema koja još uvek ne privlači adekvatnu pažnju je rangiranje fakulteta i instituta u okviru univerziteta na osnovu naučnih rezultata. Cilj ovog predavanja je prikaz kreirane metode za rangiranje fakulteta i instituta na osnovu broja objavljenih radova, normalizovanog skora citiranosti (MNCS) i četiri indikatora bazirana na percentilima. Kao metod agregacije indikatora korišćeni su modeli multivarijacione analize. Kako bi se ispitala validnost predložene metode, ona je primenjena na institucije koje čine Univerzitet u Beogradu (UB). Rezultati pružaju značajne informacije o naučno-istraživačkim rezultatima 31 fakulteta i 11 instituta koji čine UB.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 16. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Andrijana Dekić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Apstrakt: The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Napomena: U pitanju je zajednički rad Srđana Vukmirovića, Marijane Babić i Andrijane Dekić. Na prethodnom sastanku Seminara Marijana Babić je predstavila deo o automorfizmima grupa i klasifikaciji metrika, a na ovom predavanju će biti predstavljen deo o klasifikaciji kompleksnih struktura na CH2.

detaljnije

Verovatnosne logike, 16. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: RAZGRANIČENjE VEKTORA I TENZORA

detaljnije