Odeljenje za mehaniku, 29. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Livija Cvetićanin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ELASTIČNI METAMATERIJALI I NjIHOVA PRIMENA

Apstrakt: Metamaterijali, koji su obično kompoziti, su veštački stvoreni materijali čije se osobine razlikuju od onih koji odgovaraju prirodnim materijalima. Cilj našeg istraživanja je da izradimo elastični metamaterijal koji absorbuje mehaničke vibracije i akustičke talase. Po analogiji sa elektromagnetnim metamaterijalom, koji absorbuje elektromagnetne talase, izrađen je elastični metamaterijal koji u osnovi ima dinamičke absorbere vibracija. To je dvomaseni system povezan elastičnim elementom. Kako je elastično svojstvo elementa koji povezuje mase strogo nelinearno, matematički model je prikazan sistemom dve spregnute nelinearne diferencijalne jednačine sa periodičnom pobudom. U rezonantnom režimu rešenje sistema se pretpostavi u obliku specijalne Ateb (inverzne Beta) funkcije. Na osnovu rešenja jednačina određuje se oblast frekvencija u kojima je moguća absorbuja vibracija u funkciji od stepena nelinearnosti tj. elastičnog svojstva materije. Da bi se potvrdili teoretski dobijeni rezultati vršena su merenja. Odštampan je osnovni material na 3D štampaču u vidu saća (osnovna masa) u koju su postavljene proizvoljno razmeštene kuglice obmotane silikonom i gumom (dinamički absorber). Eksperimentalni rezultati se u velikoj meri slažu sa teorijski dobijenim. Pokazano je da elastični metamaterijal obezbeđuje zaustavljanje akustičkih talasa u određenoj oblasti frekvencija. Otuda se ovi materijalni mogu primeniti za redukciju buke.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 28. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Anđelka Kovačević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O MILANKOVIĆEVOM DOPRINOSU MATEMATIZACIJI ASTRONOMSKE REGULACIJE DUGOVREMENIH KLIMATSKIH PROMENA NA ZEMLjI

Apstrakt: Milutin Milanković je bio među prvima koji je uočio važnu ulogu periodičnih promena parametara vezanih za Zemljinu putanju na promene klime na njoj (Milanković, 1941). Polazeći od orbitalnih podataka, on je izračunao vremenske serije insolacije kao funkcije geografske širine i godišnjeg doba i pri tome prvi procenio energetski balans na našoj planeti i iz njega izveo očekivane promene u temperaturi. Ovo njegovo istraživanje je poznato kao Milankovićeva teorija klime na Zemlji. Ovde će biti dat opšti pregled glavnih elementa Milankovićeve teorije i njegovog doprinosa razumevanju astronomske kontrole klimatskih procesa na našoj planeti.

detaljnije

Događaj IT@MatF2019, 25.05.2019.

Katedra za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta u saradnji sa studentskom organizacijom OMIKRON  i ove godine organizuje dogadjaj "IT@MatF" na kome će predstavnici vodećih IT kompanija, prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku, predstaviti svoje firme studentima Matematičkog fakulteta.

Dogadjaj "IT@MatF2019" biće održan u subotu 25. 5. od 17 časova u VHA (i holu ispred), u prizemlju zgrade PMF na Studentskom trgu: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milan/it_matf/it_at_matf19_v2.pdf Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu: http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

Ove godine svoje prisustvo na dogadjaju potvrdilo je 28 kompanija. U prvom, formalnom delu dogadjaja, predstavnici svih kompanija će u par minuta predstaviti svoju firmu, projekte na kojima rade, kao i ono što nude studentima: prakse, otvorene pozicije, letnje škole, i sl.  U drugom, neformalnom delu, kompanije će u holu ispred VHA postaviti promotivne štandove na kojima će studenti moći da, u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanija, dobiju sve potrebne informacije.

Pozivamo sve studente da dodju i prisustvuju ovom zanimljivom dogadjaju.

 

detaljnije

LETNjA ŠKOLA I KONFERENCIJA IZ SIMPLEKTIČKE TOPOLOGIJE Beograd, 19-23. avgust 2019.

Na Matematičkom fakultetu u Beogradu, od 19. do 23. avgusta održaće se naučni skup "Workshop on Symplectic Topology". Predviđeno je da se na njemu održe i uvodna predavanja u formi letnje škole (namenjene studentima, postdiplomcima i drugima koji žele da se upoznaju sa simplektičkom topologijom), kao uvod u oblast i istraživačka predavanja, kao pregled aktuelnih pravaca trenutnog razvoja oblasti ili prezentacije novih rezultata.

Trenutno se na stranici

http://www.symplectic.math.rs/

nalaze informacije o prošlogodišnjem skupu, a uskoro će biti postavljene i o ovogodišnjem.

Pozivamo zainteresovane da se prijave organizatorima na symplectic(at)math.rs.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - maj 2019. godine.

Detaljnije

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 362. sednici NNV-a održanoj 17.05.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  17.05.2019. godine.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 23. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VREMENSKI KONTINUUM BRAUVERA

Apstrakt:
Namera nam je da zasnujemo konitinuum oslanjajući se na fiziku kompleksnih sistema. U tom cilju, obraćamo se intuicionističkoj matematici Brauvera, što podrazumeva procesualnu definiciju realnog broja koji se odnosi na problem merenja. Pokazujemo da je Brauverov kontinuum kategorički skelet kompleksnih sistema čije je definiciono svojstvo postojanje vremenskog operatora. On dejstvuje u prostoru kontinualnih signala predstavljajući multirezolucionu hijerarhiju koju uspostavlja proces merenja. Skriveni Markovljev model, koji sažima statističke osobenosti ove hijerarhije, primenljiv je na širok opseg signala i potvrđen eksperimentalno. Ovim je nagovešten novi metod koji se već pokazao veoma korisnim u primenjenoj matematici.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Bojan Bašić, DMI Novi Sad

Naslov i apstrakt predavanja biće naknadno objavljeni

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 21. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. maja 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Nikola Veselinović, Niskofonska laboratorija za nuklearnu fiziku, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: UTICAJ SUNCA NA GALAKTIČKO KOSMIČKO ZRAČENjE

Apstrakt: Već više od pola veka poznato je da aktivnost Sunca utiče na fluks kosmičkog zračenja koje merimo na Zemlji. Aktivnost Sunca se reflektuje kroz solarni vetar i heliosferu koja utiče na transport čestica kosmičkog zračenja u zavisnosti od njihove energije. U okviru posmatranja kosmičkog zračenja uočavaju se periodične i aperiodične promene fluksa izazvane ovim uticajem. Jedan od najznačajnijih aperiodičnih fenomena je i smanjivanje fluksa kosmičkog zračenja za nekoliko procenata koje traje nekoliko dana. Ovaj fenomen se naziva Forbusevim smanjenjem. Odavno je poznato da je taj fenomen povezan sa iregularnostima u heliosferi koje su posledica violentnih procesa na Suncu koji mogu dovesti i do smetnji koje utiču na civilizaciju. Predmet ovog istraživanja je analiza korelacija između parametara Forbusevog smanjenja i parametara solarnog vetra i heliosfere, zasnovano na podacima pribavljenim našim podzemnim muonskim detektorom, drugim detektorima na površini planete i satelita. Ovo istraživanje predstavlja korisnu nadogradnju već postojećih sistema u svetu ka većim energijama kosmičkog zračenja što je od značaja za istraživanje dometa uticaja Sunca na galaktičko kosmičko zračenje, kao i karakterizaciju ekstremnih događaja na Suncu poput perturberanci ali i preciznije određivanje gradijenta i anizotropije kosmičkog zračenja.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Aleksandar Petrović, redovni profesor na doktorskim studijama "Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije" Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: MILUTIN MILANKOVIĆ - OD NOMOKANONA DO KANONA OSUNČAVANjA

Apstrakt: Nomokanon Svetog Save je nastao pre tačno 800 godina. On je postavio odnos crkve i države kao teoriju simfonije. Na tome danas počiva srpska kultura. Pre 80 godina je Albreht Penk Milankovićevu teoriju osunčavanja nazvao kanonom. On je simfonija nebeske mehanike i geološke dinamike. Na tom povezivanju danas počiva kosmička klimatologija, jer kanon osunčavanja obuhvata sva nebeska tela sa čvrstom korom u Sunčevom sistemu i izvan njega. U skladu dva kanona se pojavljuje etika bez koje je znanje lišeno smisla svedeno na tehnologiju.

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti