Sve vesti - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Seminar za mehaniku, 25. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku

Predavač: Srboljub Simić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ANALIZA STABILNOSTI LEVITRONA

Apstrakt: Levitron je komercijalni proizvod koji se sastoji od stalnog magneta, koji u određenoj oblasti prostora stvara približno homogeno magnetno polje, i čigre koja je u isto vreme magnetni dipol. On ima jedno interesantno svojstvo – moguće je realizovati stabilno levitirajuće kretanje čigre u homogenom magnetnom polju. Većina istraživanja posvećenih analizi stabilnosti Levitrona oslanjala se na linearizovane jednačine poremećaja i analizu sopstvenih vrednosti. Ovo izlaganje će biti posvećeno analizi stabilnosti jednog specifičnog, sinhronog kretanja Levitrona, primenom direktnog metoda Ljapunova. Biće pokazano da za dati ugao Δ između momenta magnetnog dipola i ose simetrije čigre, postoji interval stacionarnih vrednosti ugla nutacije θ_0 za koje je stacionarno sinhrono kretanje stabilno.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 24. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. aprila 2018. u sali 301f  Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Slavica Radosavljević, Visoka ICT škola

Naslov predavanja: IMPLEMENTACIJA PROŠIRENE REALNOSTI U STRUČNOM VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANjU

Apstrakt: Stručne visokoškolske ustanove imaju zadatak da kroz studijske programe pripreme studente za specifičnosti rada u privredi. Predmeti koji se odnose na praktičnu nastavu nose najveći teret osposobljavanja studenata, pa je za njihovu realizaciju bitno da se studentima omogući adekvatna nastava i jednostavan pristup nastavnim sadržajima. Mobilno učenje u odnosu na tradicionalno učenje, nudi nove mogućnosti pristupa nastavnim sadržajima. Model mobilnog učenja baziran na primeni tehnologije proširene realnosti predstavljen je u cilju unapređenja pristupa nastavnim sadržajima od strane studenata. Model je pokazao da se primenom proširene realnosti brže realizuju postavljeni zadaci, u odnosu na realizaciju pomoću štampanih materijala. Efikasnost izrade zadataka pomoću proširene realnosti je veća u odnosu na efikasnost izrade zadataka tradicionalnim putem. Pored navedenih prednosti, izdvajaju se iskustva studenata vezana za sigurnost u radu pomoću proširene realnosti.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Marka Pavlovića, 26.04.2018.

Odbrana doktorske disertacije Marka Pavlovića „Modelovanje radio-evolucije ostataka supernovih na osnovu hidrodinamičkih simulacija i nelinearnog difuznog ubrzavanja čestica" biće održana u četvrtak 26.04.2018. u 17 sati u sali 718.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 19. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 19. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Bojana Milošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: TESTOVI UNIFORMNOSTI

Apstrakt: Tekstovi saglasnosti sa raspodelom zauzimaju značajno mesto u neparametarskoj statistici. Posebno se izdvajaju testovi uniformnosti jer se, korišćenjem integralne transformacije, mogu koristiti za testiranje saglasnosti sa proizvoljnom apsolutno neprekidnom raspodelom. Pored toga, uniformna raspodela je osnova mnogih statističkih modela.

Na ovom predavanju će biti dat kratak pregled dosadašnjih rezultata na polju testova uniformnosti. Pored toga, biće prikazana i nova klasa ovakvih testova konstruisanih na osnovu karakterizacione veze između momenta statistika poretka uniformne raspodele. Novi testovi će biti upoređeni sa najpoznatijim testovima uniformnosti korišćenjem empirijske moći, kao i Bahadurove asimptotske efikasnosti. Pored toga, grafički će biti prikazani i "izotoni" testovi, jedan od postojećih grafičkih alata za poređenje.

detaljnije

Program vršnjačke podrške, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, prijave od 10. do 30. aprila 2018.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom poziva studente i studentkinje da se prijave za učešće u programu vršnjačke podrške. Priključite se programu vršnjačke podrške i podržite kolege i koleginice sa hendikepom u ispunjavanju njihovih akademskih obaveza.

Ukoliko želite da učestvujete u prilagođavanju literature, prikupljanju beležaka, snalaženju na fakultetu ili drugim akademskim obavezama, pišite nam na: ucsh@rect.bg.ac.rs

Program vršnjačke podrške organizuje se za studente i studentkinje sa hendikepom koji studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prijave su otvorene od 10. do 30. aprila 2018. godine.

Studenti koji uspešno završe program, imaće podršku Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom pri vrednovanju svog angažovanja kao vannastavne aktivnosti (pri sticanju dodatnih ESPB bodova).

Radujemo se zajedničkoj saradnji!

Konkurs

detaljnije

Verovatnosne logike, 19. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 19. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: prof. dr Miodrag Rašković

Naslov predavanja: GEOMETRIJA PRIMARNE INTUICIJE I NjENA INTERPRETACIJA (MODEL) U ZFC

detaljnije

14. Srpski matematički kongres, 16-19. maj 2018, Kragujevac

Matematički fakultet je jedan od suorganizatora 14. Srpskog matematičkog kongresa (14. SMAK), koji će se održati 16-19. maja 2018. u Kragujevcu. Glavni organizator Kongresa je Univerzitet u Kragujevcu.

14. SMAK predstavlja jedan od najvažnijih naučnih događaja 2018. godine u Republici Srbiji. Skup je međunarodnog karaktera i otvoren je za sve oblasti matematike i računarskih nauka. Zvanični jezici su engleski i srpski.

Više detalja o naučnom skupu, spisak oblasti i uputstva za pripremu radova mogu se naći na strani

https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index-sr.php

Rok za slanje apstrakta je 15. april 2018. Odabrani radovi prezentovani na Kongresu biće objavljeni u sledećim časopisima: Kragujevac Journal of Mathematics, Journal of Subject Didactics, Nastava Matematike i Facta Universitatis.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 20. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Tanja Stojadinović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ŠTA SVE "ZNAJU" UOPŠTENI PERMUTOEDRI

Apstrakt: Mnoge familije kombinatornih objekata imaju prirodno definisano množenje i komnoženje, što uz neke dodatne uslove daje strukturu Hopfovog monoida ili algebre. Neke od tih familija su: grafovi, poseti, matroidi, simplicijalni kompleksi, gradivni skupovi, hipergrafovi. U svakom Hopfovom monoidu definisan je antipod (analogon inverza u grupi) formulom koja predstavlja mnogočlanu alternirajuću sumu i u kojoj često ima dosta skraćivanja. Osnovno i prilično teško pitanje je kako naći formulu za antipod u kojoj nema skraćivanja. U ovom izlaganju biće predstavljen rad Marsela Agijara i Federika Ardile (M. Aguiar, F. Ardila, Hopf monoids and generalized permutahedra, arXiv: 1709.07504), koji su definisali Hopfov monoid uopštenih permutoedara. U njemu je antipod iznenađujuće jednostavan---alternirajuća suma strana uopštenog permutoedra. Ispostavlja se da su Hopfovi monoidi svih navedenih kombinatornih objekata povezani sa Hopfovim monoidom uopštenih permutoedara preko politopa koje dodeljujemo tim objektima. Tako dobijamo formule za njihove antipode, od kojih neke potvrđuju i poboljšavaju dosadašnje rezultate, a neke su potpuno nove. Usput, kao zanimljivost, dobijamo odgovor na pitanje zašto su multiplikativni i kompozicioni inverzi stepenih redova određeni brojem strana permutoedra i asociedra.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 18. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 18. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku

Predavač: Milan Rajković, Institut za nuklearne nauke „Vinča", Beograd

Naslov predavanja: REKURENTNOST, ENTROPIJA I VREME

Apstrakt: Samo-organizacija kompleksnih sistema podrazumeva, u formalizmu koji smo prihvatili, porast kompleksnosti u vremenu. Vreme se razmatra sa aspekta operatorskog formalizma klasične mehanike i pokazaće se, kroz teoreme Poenkarea, Misre i Briselske škole statističke mehanike kako se pojavljuje operator vremena i njegov smisao. Takođe, prikazaće se kratak pregled proučavanja rekurentnosti u dinamici nelinearnih dinamičkih sistema sa aspekta topologije.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. april 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. aprila 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Aleksandar Simović, student doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: A BIG DATA SMART LIBRARY RECOMMENDER SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Apstrakt: With the exponential growth of the amount of data, the most sophisticated systems of traditional libraries are not able to fulfill the demands of modern business and user needs. The purpose of this paper is to present the possibility of creating a Big Data smart library as an integral and enhanced part of the educational system that will improve user service and increase motivation in the continuous learning process through content-aware recommendations. The paper presents an approach to the design of a Big Data system for collecting, analyzing, processing and visualizing data from different sources to a smart library specifically suitable for application in educational institutions. As an integrated recommender system of the educational institution, the practical application of Big Data smart library meets the user needs and assists in finding personalized content from several sources, resulting in economic benefits for the institution and user long-term satisfaction.

detaljnije