Istorijat

Nastava matematike u Srbiji počela je odmah po osnivanju Liceja, 1838. godine. Dalji razvoj ove naučne discipline istovetan je sa razvojnim putem osnovnih prirodnih nauka u Srbiji.

Godine 1853. osnovano je Prirodno-tehničko odeljenje Liceja, kao jedno od tri njegova odeljenja. U desetogodišnjem razdoblju (1863-1873. godine) prirodne nauke i matematika izučavaju se u okviru Tehničkog fakulteta Velike škole.

20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ovaj datum Matematički fakultet obeležava kao Dan Fakuleta.

Narednih sedamdesetak godina prirodne nauke i matematika  razvijaju se u okviru Filozofskog fakulteta sve do 1947. godine kada je Prirodno-matematički odsek Filozofskog fakulteta prerastao u samostalan Prirodno-matematički fakultet.

Godine 1990, reorganizacijom Prirodno-matematičkog fakulteta, tadašnji Odsek za matematiku stiče poslovnu i organizacionu samostalnost, a status samostalne ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu Matematički fakultet dobio je 1995. godine konstituisanjem sopstvenih organa upravljanja i donošenjem Statuta Fakulteta.

Preko 6000 diplomiranih matematičara, preko 700 magistara, brojni specijalizanti i preko 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.