Informatika


Osnovne akademske studije studijskog programa informatika

  • Dužina studija: 4 godine (8 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 240
  • Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2023/24. godine.
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.

Program studija:

Opis programa studija:

Studije na studijskom programu INFORMATIKA osnovnih akademskih studija Matematičkog fakulteta traju 8 semestara, i donose 240 ESPB bodova. Posle završenih studija student stiče akademsko zvanje DIPLOMIRANI INFORMATIČAR.

Cilj studijskog programa je obrazovanje visoko kvalitetnih kadrova u oblasti informatike i računarstva, u skladu sa rastućim potrebama tržišta rada na polju informatike u Srbiji, kao i obezbeđivanje baze kandidata za upis na više nivoe studija, radi daljeg razvoja naučnog podmlatka u oblasti informatike i računarstva. Studijski program osposobljava studente za rad u sektoru informatike, u oblasti razvoja softvera i primene informatičkih tehnologija. Student je takođe osposobljen za dalje samostalno i kontinuirano usavršavanje u oblasti informatike i računarstva, kao i za dalje školovanje na višim nivoima studija.

Studijski program se sastoji iz 31 obaveznih i 11 izbornih jednosemestralnih predmeta raspoređenih tokom 8 semestara. Studenti mogu birati izborne predmete sa liste od preko 50 ponuđenih predmeta. Omogućen je i izbor predmeta sa drugih studijskih programa na Matematičkom fakultetu. Takođe, predviđeno je da se umesto izbornih predmeta mogu birati i stručni kursevi koji se izvode u saradnji sa stručnjacima iz industrije. Studijski program sadrži i obaveznu stručnu praksu koja nosi 3 ESPB.

Predviđena je aktivna nastava u trajanju od 20 ili više časova nedeljno tokom svih osam semestara. Za svaki predmet definisan je broj časova aktivne nastave koju vode nastavnici, teorijskih i praktičnih vežbi koje vode saradnici, broj ESPB, kao i preduslovi za upis. Za svaki predmet je utvrđen način izvođenja nastave kao i način kontinualnog ocenjivanja. Zbog kompleksnosti sadržaja i zastupljenosti različitih oblika nastave a u cilju savladavanja predviđenih sadržaja, „1 ESPB=25-30 sati rada studenta" je osnovica za izračunavanje broja ESPB na svakom pojedinačnom predmetu, kao i ukupnog broja bodova na studijskom programu.

Studijski program mogu upisati samo kandidati koji ispunjavaju uslove zadate konkursom koji na godišnjem nivou raspisuje Univerzitet u Beogradu. Prelazak sa drugog studijskog programa je moguć u skladu sa opštim aktima Fakulteta, uz polaganje odgovarajućih diferencijalnih ispita.