Odeljenje za matematiku, 24. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
 
Naslov predavanja: NOVI REOLOŠKI MODELI, FRAKCIONOG TIPA, PIEZOELEKTRIČNIH SVOJSTAVA I REOLOŠKI DINAMIČKI SISTEMI TIPA OSCILATORA ILI PULZATORA, FRAKCIONOG TIPA, PIEZOELEKTRIČNIH SVOJSTAVA
 
Apstrakt: Novi reološki modeli, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, su prikazani odgovarajućim strukturnim formulama i konstitutivnim relacijama, koje sadrže diferencijalne operatore frakcionog reda. Prikazuju se grafici struktura osnovnih složenih reoloških modela idealnih materijala, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, sa pratećim diferencijalnim vezama napona i dilatacija frakcionog reda. Predstavljaju se površi naknadne elastičnosti, kao i svojstvo relaksacije napona, u funkciji vremena i eksponenta reda frakcionog diferenciranja. Prikazuje se, i pregled jedne serije složenih reoloških modela, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, sa pratećim konstitutivnim relacijama frakcionog reda i odgovarajućim Laplace-ovim tranformacijama rešenja, kojim se opisuju svojstva napona ili dilatacija modela materijala. Neki modeli opisuju svojstva idealnih materijala, piezo-električnih svojstava, koji mogu biti elasto-viskozni čvrsti materijali, ili visko-elastični fluidi.
 
Koristeći novouvedene osnovne složene, kao i hibridne složene reološke modele, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, izučavana je dinamika serije elektro-mehaničkih reoloških sistema oscilatora ili pulzatora, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, sa odgovarajućim nezavisnim generalisanim koordinatama, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode kretanja. Određene su Laplace-ove tranformacije rešenja za nezavisne generalisane koordinate, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode dinamike sistema. Na tim primerima pokazano je da složeni reološki modeli, frakcionog tipa, piezo-električnih svojstava, u dinamiku sistema unose unutrašnje stepene slobode dinamike kretanja sistema. Javljaju se novi zadaci, kao izazovi za matematičare, prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja po koordinatama, po naponima ili dilatacijama u vremenski domen. Jedan broj tih prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja u domen vremena uradio je predavač.
Predavač je neke ideje i rezultate,  koji su u domenu primene na bio-materijale uradio u koautorstvu sa dr Anđelkom Hedrih, koja je bila i inspirator osnovnih ideja iz sadržaja ovog  predavanja.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.