Upis u više godine OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH studija, školska 2017/2018. godina


Upis u više godine studija obaviće se od ponedeljka 02.10. do petka 06.10.2017 u DLAB-u.

Studenti su dužni da se pridržavaju objavljenog rasporeda i da na upis dođu lično (eventualno treće lice isključivo uz ovlašćenje) i spremni, što podrazumeva da prethodno u informacionom sistemu treba:

  • izabrati predmete koje će upisati u školskoj 2017/18. godini;
  • popuniti ankete za predmete pohađane u prethodnoj školskoj godini  i
  • blagovremeno proveriti da li su sve ocene ispravno upisane.

Studenti koji ne dođu spremni na upis ili ne dođu u zakazanom terminu, moraju da sačekaju slobodan termin za upis.

Kandidati koji nisu u mogućnosti da prijavljivanju pristupe lično, mogu to obaviti preko drugog lica isključivo ako drugo lice priloži ovlašćenje overeno kod javnog beležnika koje sadrži eksplicitno navedene radnje koje preduzima u ime kandidata.

Naknadni upis godine plaća po cenovniku za školsku 2017/18. godinu.

Naknadno zamenjivanje predmeta i upisivanje dodatnih predmeta u jesenjem semestru su dopušteni do 20. oktobra tekuće godine.

Upis se vrši prema rasporedu po danima:

 PONEDELjAK 02.10.2017.
 UTORAK 03.10.2017.
 SREDA 04.10.2017.
 ČETVRTAK 05.10.2017.
 PETAK 06.10.2017.

Svi studenti treba da ponesu:

- dokaz o uplati univerzitetske takse (100 dinara);
- indeks;
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Studenti doktorskih studija treba da ponesu i saglasnost šefa katedre o izabranim predmetima za  školsku 2017/2018. godinu.


Finansijske obaveze studenata

Molbe za prelazak sa jednog na drugi modul na istom studijskom programu ili sa jednog na drugi studijski program na Matematičkom fakultetu se podnose najkasnije 30. septembra 2017. godine.


U školskoj 2017/18. godini dopušten je upis predmeta za koji nije položen uslovni predmet u sledećim slučajevima:

  • Ako je studentu na četvorogodišnjim studijama do kraja studija ostalo najviše 60 ESPB ili je broj preostalih ESPB do završetka studija manji od broja ESPB položenih u školskoj 2016/17. godini, i pri tome upisuje sve preostale predmete;
  • Ako je studentu na trogodišnjim studijama do kraja studija ostalo najviše 48 ESPB ili je broj preostalih ESPB do završetka studija manji od broja ESPB položenih u školskoj 2016/17. godini, i pri tome upisuje sve preostale predmete.

Upisani predmeti  iz stava 1 ovog člana ne mogu da se polažu pre nego što se polože uslovni predmeti, osim ako u trenutku prijavljivanja ispita studentu ostaje najviše 30 ESPB do kraja studija i u istom isptitnom roku su prijavljeni i ispiti iz svih nepoloženih uslovnih predmeta.


Produženje roka za završetak studija

Studentima na studijskim programima po važećem Zakonu o visokom obrazovanju (tj. studentima koji su prvu godinu studija upisali školske 2006/2007. godine ili kasnije), rok za završetak studija može se u školskoj 2017/18. godini, na lični zahtev,  produžiti za dva semestra ako im na dan isteka roka za završetak studija, koji je propisan Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Matematičkog fakulteta, do kraja studija preostaje najviše 60 ESPB ili je broj preostalih ESPB do završetka studija manji od broja ESPB položenih u školskoj 2016/17. godini.

Molbu iz prethodnog stava studenti su dužni da predaju najkasnije 30. septembra 2017. godine.