Математика (акр. 2015)

Докторске студије студијског програма математика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор наука - математичке науке.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.
  • Студијски програм из наредне акредитације можете да видите овде.

1. Година

1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  4+6  9
2. Изборни предмет 2  4+6  9
3. Израда докторске дисертације
 0+0  12
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  4+6  9
2. Изборни предмет 4  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


2. Година


1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 5  4+6  9
2. Изборни предмет 6  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 7  4+6  9
2. Специјални курс 1
 4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


3. Година


1. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 1  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
2. Семестар

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 2
 0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
Укупно  40  60СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА - М3

Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгебра 4 4+6 9
2. Универзална алгебра 4+6 9
3. Комутативна алгебра
4+6 9
4. Прстени и модули 4+6 9
5. Алгебарска геометрија 4+6 9
6. Хомолошке методе у алгебри 4+6 9
7. Модел-теоретска алгебра 4+6 9
8. Некомутативна алгебра 4+6 9
9. Увод у Хопфове алгебре 4+6 9
10. Дискретна математика 4+6 9
11. Увод у теорију репрезентација 4+6 9
12. Теорија бројева 4+6 9
13. Аутоморфне форме и репрезентације 4+6 9
14. Специјални курс - Алгебра 4+6 9
15. Анализа 4 4+6 9
16. Комплексна анализа 2
4+6 9
17. Теорија многострукости 4+6 9
18. Глобална анализа 4+6 9
19. Теорија Морса 4+6 9
20. Симплектичке многострукости 4+6 9
21. Хардијеви и Бергманови простори 4+6 9
22. Целе функције 4+6 9
23.
Интегрални оператори 4+6
9
24.
Интерполација линеарних оператора 4+6
9

25.

Матрична анализа 4+6
9
26. Алгебре оператора 4+6
9
27.
Некомутативна динамика и геометрија 4+6
9
28.
Спектрална теорија 4+6
9
29.
Хармонијска анализа 2 4+6
9
30.
Квазиконформна и хармонијска пресликавања 4+6
9
31.
Диференцијални оператори 4+6
9
32.
Псеудодиференцијални оператори 4+6
9
33.
Компактни и несамоконjуговани оператори 4+6
9
34.
Банахове алгебре 4+6
9
35.
Линеарни тополошки простори 4+6
9
36.
Теорија дистрибуција 4+6
9
37.
Функционална анализа 4+6
9
38.
Нелинеарна функционална анализа 4+6
9
39.
Стабилност решења обичних диференцијалних једначина 4+6
9
40.
Квалитативна анализа обичних диференцијалних једначина 4+6
9
41.
Комплексни динамички системи 4+6
9
42.
Асимптотска анализа 4+6
9
43.
Теорија непокретне тачке 4+6
9
44.
Геометријска теорија функција 4+6
9
45. Анализа на многострукостима 4+6 9
46.
Специјални курс - Анализа 4+6
9
47.
Риманова геометрија А 4+6
9
48.
Риманова геометрија Б 4+6
9
49.
Групе у геометрији А 4+6
9
50.
Групе у геометрији Б 4+6
9
51.
Нееуклидске геометрије 4+6
9
52.
Правилни политопи 4+6
9
53.
Геометрија дискретних група 4+6
9
54.
Комплексне многострукости 4+6
9
55.
Спектрална геометрија 4+6
9
56.
Диференцијална геометрија векторских раслојења 4+6
9
57.
Диференцијално геометријске методе у статистици 4+6
9
58.
Дискретна диференцијална геометрија 4+6
9
59.
Геометрија у информатици 4+6
9
60.
Геометријско моделовање у индустрији и дизајну 4+6
9
61.
Групе симетрија 4+6
9
62.
Групе трансформација 4+6
9
63.
Хомогени простори 4+6
9
64.
Репрезентације Лијевих група и алгебри 4+6
9
65.
Симплектичка геометрија 4+6
9
66.
Стохастичка диференцијална геометрија 4+6
9
67.
Теорија подмногострукости 4+6
9
68.
Специјални курс - Геометрија 4+6
9
69.
Теорија модела 4+6
9
70.
Теорија израчунљивости 4+6
9
71.
Теорија доказа 4+6
9
72.
Теорија скупова 4+6
9
73. Математичка логика у рачунарству 4+6
9
74.
Некласичне логике 4+6
9
75.
Теоријско рачунарство 4+6
9
76.
Теорија аутомата и формалне граматике 4+6
9
77.
Булове алгебре 4+6
9
78.
Апликативне логичке теорије 4+6
9
79.
Нестандардна анализа 4+6
9
80.
Специјални курс – Математичка логика и теоријско рачунарство 4+6
9
81.
Одабрана поглавља теорије екстремалних проблема 4+6
9
82.
Нумеричка анализа 3 4+6
9
83.
Методе коначних елемената са применама 4+6
9
84.
Методе коначних разлика 4+6
9
85.
Теорија апроксимација са применама 4+6 9
86.
Теорија игара 4+6
9
87.
Методе регуларизације 4+6
9
88.
Дискретна оптимизација 4+6 9
89.
Понтрјагинов принцип максимума 4+6
9
90.
Теорија локацијских проблема са применама 4+6
9
91.
Метахеуристичке методе 4+6
9
92.
Спектрална теорија графова са применама 4+6
9
93.
Алгоритми на графовима и њихове примене 4+6
9
94.
Комбинаторна теорија графова са применама 4+6
9
95.
Специјални курс – Примењена математика 4+6
9
96. Алгебарска комбинаторика 4+6 9
97. Динамички системи 4+6 9
98. Оптимизација 4+6 9
99. Структуре података 4+6 9
100.
Алгебарска топологија 4+6
9
101.
Диференцијална топологија 4+6 9
102.
Тополошка комбинаторика 4+6 9
103.
Дискретна и рачунарска топологија 4+6
9
104.
Простори функција 4+6
9
105.
ПЛ топологија 4+6
9
106.
К - теорија 4+6
9
107.
Векторска раслојења и карактеристичне класе 4+6
9
108.
Теорија хомотопије 4+6
9
109.
Ниско димензиона топологија 4+6
9
110.
Кохомологија група 4+6
9
111.
Спектрални низови 4+6
9
112.
Одабрана поглавља из опште топологије 4+6
9
113.
Одабрана поглавља из алгебарске топологије 4+6
9
114.
Кохомолошке операције 4+6
9
115.
Теорија кобордизама 4+6
9
116.
Еквиваријантне топологије и примене 4+6
9
117.
Специјални курс – Топологија 4+6
9
118.
Математичка статистика 4+6
9
119.
Теорија случајних процеса 4+6
9
120.
Теорија поузданости 4+6
9
121.
Теорија масовног опслуживања 4+6
9
122.
Спектрална теорија случајних процеса 4+6
9
123.
Гаусови случајни процеси 4+6
9
124.
Стационарни случајни процеси 4+6 9
125.
Анализа временских серија 4+6
9
126.
Статистика случајних процеса 4+6
9
127.
Стохастичке диференцијалне једначине 4+6
9
128.
Стохастичка финансијска математика 4+6
9
129.
Тестирање статистичких хипотеза 4+6
9
130.
Линеарни статистички модели 4+6
9
131.
Непараметарска статистика 4+6
9
132.
Теорија информација 4+6
9
133.
Теорија кодирања 4+6
9
134.
Ергодичка теорија 4+6
9
135.
Стохастичка анализа 4+6
9
136.
Вероватносне мере у метричким просторима 4+6
9
137.
Теорија екстремних вредности 4+6
9
138.
Теорија ризика 4+6
9
139.
Специјални курс – Вероватноћа и статистика 4+6 9
140.
Механика флуида 4+6
9
141.
Интеграбилни динамички системи и солитони 4+6
9
142. Општа теорија релативности и космолошки модели 4+6 9
143.
Динамика система тела 4+6
9
144. Аналитичка механика 4+6 9
145. Теорија учења и наставе са историјом школских и педагошких идеја 4+6 9
146. Методологија истраживања у настави математике и рачунарства са практикумом 4+6 9
147. Методика наставе програмирања 4+6 9
148. Интернет и софтвер у образовању 4+6 9

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета, као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести