Отворена два нова позива Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије објавио је два нова позива за реализацију пројеката из:

- Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/ai/

- Програма сарадње српске науке са дијаспором
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/

Детаљи о условима и роковима се могу наћи на званичним страницама Фонда за науку (линк поред сваког позива).

детаљније

Десети симпозијум 'Математика и примене' 2019.

X симпозијум "Математика и примене", национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 6. и 7. децембра 2019. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду. Скуп ће бити посвећен обележавању 70 година од рођења академика Миодрага Матељевића.

Више информација на:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

детаљније

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића

Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића под насловом "Одређивање масе црних рупа у активним галактичким језгрима помоћу поларизације у широким емисионим линијама" биће одржана у среду, 11. децембра 2019. у 10h на Математичком факултету, IV спрат, сала 718.

детаљније

Студентски семинар, 6. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 6. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Никола Велов, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О БРОЈУ НИЗОВА ЈЕДИНСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ МАКСИМАЛНЕ ДУЖИНЕ У ПОЛУГРУПИ МАТРИЧНИХ ЈЕДИНИЦА

Апстракт

детаљније

Одељење за механику, 4. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Горан Ђорђевић, Катедра за теоријску физику, ПМФ Универзитета у Нишу

Наслов предавања: ЛОКАЛНО ЕКВИВАЛЕНТНИ ЛАГРАНЖИЈАНИ И ПРИМЕНЕ У КОСМОЛОГИЈИ ЕКСПАНДИРАЈУЋЕГ СВЕМИРА

Апстракт: Полазећи од динамике система описаних лагранжијаном Дирак-Борн-Инфелд (ДБИ) типа, размотрићемо једначине кретања и њихова решења за локално еквивалентне лагранжијане у формализму класичне механике. Мотивисани тзв. транс-Планковским проблемом у космологији, теорији инфлације и квантној теорији, дискутоваћемо постојања и налажења лагранжијана стандардног (канонског) облика погодних за квантовање. Налажење овакве форме лагранжијана и одговарајућих, конкретних, тахионских потецијала, воде ка квадратичним системима, у стационарном простору. Приказаћемо нове резултате везане за експандирајући простор - свемир који се шири. Конкретне примене илуструјемо резултатима израчунавања опсервабилних космолошких параметара.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 3. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Академик Драгош Цветковић, Математички институт САНУ, Зоран Станић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ "МАТЕМАТИЧКА ДОСТИГНУЋА СЛОБОДАНА СИМИЋА"

Апстракт: Књига "Математичка достигнућа Слободана Симића", уредници Ф. Белардо, Д. Цветковић, Т. Давидовић, З. Станић, Академска мисао, Београд, 2019, даје списак и приказ радова и књига С. Симића и експозиторне текстове о појединим аспектима Симићевог научног рада.

Слободан Симић се бавио спектралном теоријом графова и другим областима дискретне математике. У оквиру предавања приказаће се изабране теме и резултати научног рада С. Симића.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет, Универзитет у Београду, редовни члан САНУ

Наслов предавања: НЕКИ АСПЕКТИ ТЕОРИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ВИЗУАЛИЗАЦИЈА, ВАРИЈАЦИОНИ РАЧУН И ПРИМЕНЕ

Апстракт:
У предавању ће бити посматрани неки аспекти теорије потенцијала, хармонијска пресликавања и геометријске неједнакости.

Биће размотрене неке од следећих тема:

1. Мотивације за математичке теорије у реалном свету, посебно у физици. Везе између математичке теорије потенцијала и потенцијала у електростатици: стање равнотеже, тежња система да заузме положај минималне енергије, изопериметријске неједнакости у вези капацитета, геометријске неједнакости које укљчују Герингов проблем и њихова веза са логом Интернационалне математичке уније, итд.

2.  Дирихлеов принцип и варијациони  рачун у вези минималних површи, хармонијска пресликавања која су стационарне тачке функционала енергије и геометријске неједнакости.

3. Проблем Јакоба Синаија.

4. Локална дисторзија квазиконформних пресликавања, метод модула фамилије кривих, капацитет,...

За више детаља, видети секције 5. и 6. у раду: М. Матељевић: "Неки аспекти теорије потенцијала, визуализација, варијациони рачун и примене", Академске беседе књ. 2, 2019, редовних чланова САНУ  који су изабрани 8. новембра 2018 год.

Презентација и уручење ће се одржати на Трибини Библиотеке САНУ, 10. децембра у 13 сати, 2019. у Свечаној сали САНУ.

детаљније

Одељење за механику, 27. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Сања Ружичић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДОПУСТИВА СИНГУЛАРНА РЕШЕЊА СИСТЕМА ГАСНЕ ДИНАМИКЕ СА НЕПОЗИТИВНИМ ПРИТИСКОМ

Апстракт:
Карактеристика (слабих) решења хиперболичних система закона одржања је да развијају прекиде у коначном времену, и често су неограничена, што се испољава кроз појаву Диракове делта функције. То све повлачи и питање њихове јединствености, односно физичке деловима константне функције у односу на просторне променљиве и могу обухватити велики број неограничених решења система закона одржања. Акценат ће бити стављен на систем гасне динамике без притиска и на моделе за Чаплигинов гас код којих је притисак негативан и обрнуто пропорционалан густини гаса. Решења проблема са по деловима константним почетним условом се могу искористити у конструкцији неограничених решења произвољног почетног проблема.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 26. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Наташа Бон, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: КВАЗАРИ СА ВИСОКОМ СТОПОМ АКРЕЦИЈЕ

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Кристина Костић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА p-МЕДИЈАНЕ СА РАВНОТЕЖНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ПРИМЕНОМ ХИБРИДНЕ МАТЕХЕУРИСТИЧКЕ МЕТОДЕ

Апстракт:
Локацијски проблеми представљају значајну класу проблема оптимизације са широком применом у пракси, посебно при оптимизацији трошкова у транспортним и телекомуникационим мрежама. Генерално, локацијски проблеми подразумевају одређивање оптималних локација за изградњу објеката који пружају неку врсту услуге, као и придруживање сваког корисника једном или више успостављених услужних центара са циљем минимизације или максимизације одређене функције циља при условима који зависе од карактеристика конкретне мреже. Проблем p-медијане (енгл. p-median problem), један од значајних припадника ове класе проблема, подразумева локацију p услужних објеката и алокацију корисника успостављеним објектима са циљем минимизације транспортних трошкова. У оквиру предавања биће презентована варијанта проблема p-медијане која укључује додатна ограничења са циљем балансирања процеса опслуживања корисника (енгл. p- median problem with balance constraints, p-MBC}). Како p-MBC спада у класу NP-тешких проблема комбинаторне оптимизације, разматран је метахеуристички приступ решавању овог проблема. Прецизније, предложена је хибридизација двеју метахеуристичких метода: похлепне стохастичко-адаптивне процедуре претраге (GRASP) и основне методе променљивих околина (BVNS). Елементи обе методе прилагођени су карактеристикама p-MBC проблема. Хибридна GRASP-BVNS метода је тестирана на познатим инстанцама из литературе, као и на новом скупу генерисаних инстанци. Добијени резултати су упоређени са резултатима егзактног решавача.

 

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести