Објављен конкурс за пријем у студентске домове за школску 2009/2010. годину

Обавештење о условима за пријем студената у установу Студентски центар 'БЕОГРАД' за школску 2009/2010. годину

I     На основу решења Министарства просвете број: 451-02-823/2009-05 од 6.маја 2009.године, утврђени су и објављени (лист ''Просветни преглед'', спец.број) услови конкурса за пријем студената високошколских установа у установе за смештај и исхрану студената у Републици Србији за школску 2009/2010.годину. Под високошколском установом подразумевају се установе чији је оснивач Република Србија. Под установама за смештај и исхрану студената сматрају се установе чији је оснивач Влада Републике Србије:

II  УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право на пријем у установу имају држављани Републике Србије, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, којима место студирања није стално место боравка и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Право на пријем у установу могу остварити студенти страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Право на пријем у установу имају страни студенти стипендисти Републике Србије у складу са међународним уговорима.

Право на пријем у установу имају кандидати из става 1, 2 и 3 који испуњавају следеће услове:
1. сви студенти високошколских установа првог степена студија:
-   основне академске студије;
-   основне струковне студије.
2.  сви студенти високошколских установа другог степена студија:
-    дипломске академске студије - мастер;
-    специјалистичке струковне студије;
-    специјалистичке академске студије.
3.  сви студенти високошколских установа трећег степена студија:
-    докторске студије.
4.  студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о
високом образовању (''Службени гласник РС'', број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08);
5.  студенти први пут уписани у II, III, IV, V, VI годину и апсолвенти на високошколским установама уписани на основне студије и на студије на високим школама, а до ступања на снагу Закона о високом  образовању, који у току трајања студија нису изгубили више од једне године ( за студенте II, III године и апсолвенте виших школа), односно две године ( за студенте IV, V, VI године и апсолвенте ), који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму и условима и мерилима студија;
6.  студенти први пут уписани на други степен студија (дипломских академских студија - мастер, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;
7.  студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске студије), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Поред услова из става 1. ове тачке за пријем студената који су рековалесценти обољења која су привремено или трајно нарушила здравствено стање, услов је и лекарско уверење о врсти и степену обољења или инвалидитета, издато од надлежне здравствене организације из места студирања ( надлежна студентска поликлиника ).
Студенти са урођеном или стеченом интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу остварују права на начин и под условима из ове тачке уз приложено уверење надлежне здравствене организације из места студирања ( надлежна студентска поликлиника ).


III КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви кандидати дужни су да, уз пријаву на конкурс, поднесу следећа документа:
-  уверење о просечној оцени и години студија (за студенте I године успех из средње школе);
-  уверење (податке) о упису прве године студија (први пут);
-  потврду високошколске установе о успеху у току студирања (за студенте II, III, IV, V, VI године и апсолвенте);
-  потврду високошколске установе о упису зимског семестра одговарајуће године;
-  уверење о приходима по члану домаћинства за период од 1.јануара до 30.јуна текуће године које је издао надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата;
-  лекарско уверење (предаје се приликом усељења у дом).


IV   ПОДНОШЕНЈЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студира (изузев студената I године).

Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:

- за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2009.године
(пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе се у Студентском дому ''Карабурма'', ул. Мије Ковачевића 7б);
- за студенте осталих година студија који су стекли јунски и септембарски услов од 01.09.до 30.09.2009.године;
- за студенте осталих година студија који су стекли октобарски услов од 01.10. до 31.10.2009.године;
- за студенте другог степена студија од 01.10. до 05.11.2009.године


Непотпуне, неблаговремене и пријаве које на конкурс подносе неовлашћена лица неће бити разматране.

Детаље о начину рангирања можете наћи на адреси:

http://www.sc.rs/scentar/index.php?aktuelno=2


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести