Literatura


1. Radunović D. "Numeričke metode", Građevinska knjiga, Beograd, 1991.; II (dopunjeno) izdanje: Univerzitet u Beogradu, 1998.; treće (dopunjeno) izdanje: Akademska misao, Beograd, 2004.

2. Zolić, A. "Numerička Matematika I", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.

3. Radunović, D., Samardžić, A. "Numeričke metode - zbirka zadataka", Akademska misao, Beograd, 2002.

4. Radunović, D., Samardžić, A., Marić, F. "Numeričke metode - zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab", Akademska misao, Beograd, 2005.

5. Delić, A., Dražić, Z., Ivanović, M., Hodžić, S. "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz uvoda u numeričku matematiku", Matematički fakultet, 2016.

6. Gustafsson F., Bregman N. "MATLAB for engineers explained", Springer-Verlag London, 2003.

7. Higham, D.J., Higham, N.J. "MATLAB Guide", SIAM. 2005.

8. Driscoll, T.A. "Learning MATLAB", SIAM, 2009.

9. Hunt, B. R., Lipsman, R.L. Rosenberg, J.M. "A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ", Cambridge University Press 2001.


Tekući kursevi