Geometrija 1 (18/19)

Kurs je obavezan i nosi 6 ESPB. Za predavanja i vežbe može se koristiti dole navedena literatura.

Maksimalan broj poena koji se može osvojiti prilikom polaganja ispita je 100, i to na sledeći način:
1. Pismeni ispit 70 poena
2. Usmeni ispit 30 poena.

Da bi student mogao da izadje na usmeni ispit mora da na pismenom ispitu osvoji bar 35 (od 70) poena. Da bi student položio ispit mora da osvoji bar 10 poena na usmenom ispitu, i naravno bar 51 poen u konačnom zbiru.

Prepisivanje (ili bilo koja druga nedozvoljena radnja) na bilo kojoj proveri znanja donosi direktnih 0 poena na SVIM proverama, kao i zabranu polaganja u naredna tri ispitna roka u kojima ovaj ispit može ponovo da se polaže.


Tekući kursevi