Polaganje ispita iz IP1

Ispit iz predmeta Istraživanje podataka 1 se sastoji iz dva dela:

  • praktičnog dela na kome student može da dobije najviše 40 poena i održavaće se u terminima koji su navedeni u rasporedu ispita 
  • teorijskog dela na kome student može da dobije najviše 60 poena, a termini održavanja će biti prema dogovorima između predmetnih nastavnika i studenata 

Pravila koja važe: 

  • Da bi student položio ispit mora da dobije bar 50% poena na svakom delu ispita. 
  • Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je položen praktični deo ispita.
  • Položen praktični deo ispita važi u dva uzastopna roka (npr. ako student praktični deo ispita položi u roku jun1, teorijski  deo ispita može da polaže i u roku jun2, ili ako student praktični deo ispita položi u roku jun2, teorijski  deo ispita može da polaže i u roku sep1)

Tekući kursevi