Početna

 

prof. dr Miroslav Marić

Redovni profesor

Short CV in English

Adresa:
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16, P. P. 550,
11000 Beograd, Srbija

Email: maricm@matf.bg.ac.rs
Kabinet: 716
Raspored časova

Biografija


Miroslav Marić rođen je 3. 4. 1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu  „Ivan Goran Kovačić“ i Matematičku gimnaziju u Beogradu završio je sa odličnim uspehom.

Matematički fakultet upisao je 1997. godine i u maju 2002. godine diplomirao na smeru za Računarstvo i informatiku sa prosečnom ocenom 9.83. Magistarske studije, na istom smeru, završio je 2006. godine sa prosečnom ocenom 10.00.

Magistarsku tezu pod nazivom „Rekonstrukcija i prepoznavanje 3D kontura“ odbranio je 6. 7. 2006. godine i stekao akademsko zvanje magistar računarstva.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Rešavanje nekih NP–teških hijerarhijsko–lokacijskih problema primenom genetskih algoritama“ odbranio je 27. 11. 2008. godine i stekao akademsko zvanje doktor računarstva.

U periodu od 2002 – 2006. godine radio je kao asistent-pripravnik a 2006. godine je izabran u zvanje asistenta za oblast računarstva na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2009 - 2015. godine radio je kao docent, od 2015 - 2021. godine radio je kao vanredni profesor a od 2021. godine je redovni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku.

 • Dobitnik je Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ukupan doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada, 27. januara 2021. godine.
 • Predsednik je Društva matematičara Srbije od 2021. godine. 
 • Od osnivanja rukovodi radom GeoGebra Centra u Beogradu (www.geogebra.matf.bg.ac.rs).
 • Rukovodilac je radne grupe za obrazovni softver osnovane na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (www.edusoft.matf.bg.ac.rs). 
 • Bio je Certification Manager udruženja itSMF Srbije (IT Service Management Forum Srbije, http://www.itsmf.org.rs/). 
 • Član je upravnog odbora Društva za informatiku Srbije (DIS - http://dis.org.rs/sr/).
 • Od 2010. godine angažovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao stručni  saradnik za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i praćenje i vrednovanje rezultata korišćenja udžbenika u obrazovno-vaspitnom radu.
 • Bio je član mnogih radnih grupa (i realizator odgovarajućih obuka) od kojih su najznačajnije: Radna grupa za izradu nastavnog plana i programa za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (2016) – plan koriste specijalizovana IT odeljenja, Radna grupa za Podizanje digitalnih kompetencija nastavnika razredne nastave (2017), Komisija za izbor voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija (2017), Radna grupa za „Pripremu, organizaciju i sprovođenje obuke trenera za podizanje IT kompetencija učitelja“, Radna grupa za izradu programa obuka za VI i VII razred osnovne škole i I razred gimnazije za programski jezik Pajton (2018), Radna grupa za obuku nastavnika koji će školske 2018/2019. godine u gimnazijama predavati informatičke predmete u odeljenjima učenika sa posebnim sposobnositima za informatiku i računarstvo(2018), Radna grupa za reviziju okvira digitalnih kompetencija (2019) itd.

 

Rukovodio je projektima:

 • Platforma eZbirka kao podrška efikasnosti nastave, Projekat Ministarstva spolјne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (http://www.ezbirka.math.rs), 2013 - 2014.
 • Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni proces, Projekat Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (http://www.zavrsniispit.math.rs/), 2014-2015.
 • Prijemni ispit - ravnopravno za sve, Projekat Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (http://www.prijemniispit.math.rs/), 2015-2016.  

 

Nastavna delatnost


Od 2002. godine do 2008. godine držao je vežbe iz sledećih predmeta:

Osnovi programiranja, Programiranje 1, Programiranje 2, Programski sistemi, Metodika nastave računarstva, Računari i programiranje (Molekularna biologija), Primena računara u biologiji (Biologija).

Od 2009. do danas držao je predavanja iz sledećih predmeta:

Osnovne studije: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod u operativne sisteme i računarske mreže, Operativni  sistemi, Teorija operativnih sistema, Metodika nastave računarstva A, Metodika nastave računarstva B, Obrazovni softver, Primena računara u biologiji (Biologija),

Master studije: Metodika nastave računarstva C.

Doktorske studije: Soft computing, Genetski algoritmi, Računarske mreže, Metodologija istraživanja u nastavi matematike i računarstva sa praktikumom, Internet i softver u obrazovanju.

Naučna i stručna delatnost


Učestvovao je na projektima:

 • Matematičke metode i algoritmi za prepoznavanje 3D kontura, Projekat 1645  Ministarstva nauke (2002-2005).
 • Matematički modeli i metode optimizacije sa primenama, Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, na Matematičkom institutu u Beogradu, (2006-2010).
 • Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema,  projekat br. 174010, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na Matematičkom institutu SANU (2011-).
 • Obrazovanje nastavnika - unapređivanje studija matematike i informatike, Tempus projekat: JEP-41110 (2008-2009).
 • Modeling Of The Genetic Code And Applications, Project CNRS/MSDT (2009-2010).
 • SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences, Tempus projekat: 44703-TEMPUS-1 -2008-1 -BATEMPUS-JPCR 
 • Platforma eZbirka kao podrška efikasnosti nastave, Projekat Ministarstva spolјne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (2013-2014).
 • Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni proces, Projekat Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (2014-2015).
 • Prijemni ispit - ravnopravno za sve, Projekat Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (http://www.prijemniispit.math.rs/), (2015-2016).
 • Strengthening Teaching Competences in Higher  Education in Natural and Mathematical Sciences - TeComp, ЕРАЗМУС+ KA2: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2018-2021).

Bio je član programskog odbora III, IV, V, VI i VII Simpozijuma „Matematika i primene“, održanih 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godine u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i član uredništva zbornika radova sa III, IV i V Simpozijuma „Matematika i primene“. Bio je član organizacionog i programskog odbora konferencije: „VI International Conference of  Teaching and Learning mathematics“ održane u Novom Sadu, januara 2015. godine i član organizacionog odbora konferencije SYM-OP-IS (XLII International Symposium on Operations Research) održane u septembru 2015. godine na Srebrnom jezeru. Recenzirao je radove za časopise: Soft Computing, Computing and Informatics, International Journal of Metaheuristics, IPSI BgD Journals, Inovacije u nastavi.  Autor je univerzitetskog udžbenika i većeg broja naučnih radova koji su citirani više od sto puta. 

Pod njegovim rukovodstvom Predrag Stanojević, Nina Radojičić, Aleksandar Đenić, Bojana Lazović i Dušan Džamić odbranili su doktorske disertacije, Tatjana Stanković odbranila je magistarsku tezu a preko sedamdeset pet kandidata odbranilo je master radove (Aleksandar Đenić, Nina Radojičić, Marija Radojičić, Slaviša Radović, Nikola Milenković, Dušan Džamić, Vladimir Kuzmanović, Miloš Jordanski, Darko Pavlović, Aleksandra Arsić, Aleksandra Stevanović, Miloš Stanković, Marija Jordanović, Dragana Petrović, Milena Isajlović, Milica Živanović, Suzana Branković-Pavlović, Darko Medan, Bilјana Borak, Nina Radovanac, Jovana Jezdimirović, Marko Šošić, Vladimir Stojanović, Milan Josifović, Jelena Dramićanin, Marina Jovanović, Marina Čvorić, Miloš Vučić, Ivan Bajalović, Danka Adamović, Katarina Grujić, Miloš Miletić itd.).

Bio je član u pet komisija za odbranu doktorske disertacije (Milena Bogdanović, Dragan Lambić, Hamza Daoub, Darko Drakulić, Stefan Mišković), jedne komisije za odbranu magistarske teze (Miloš Milenković, Saobraćajni fakultet) i više od sto komisija za odbranu master radova.

Objavio je sledeće naučne i stručne radove:

Univerzitetski udžbenici:

Miroslav Marić, „Operativni sistemi“, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, 2015., ISBN: 978-86-7589-101-7, COBISS.SR-ID: 215254284.

Miroslav Marić, „Operativni sistemi“, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, 2017. (drugo izdanje). ISBN: 978-86-7589-123-9, COBISS.SR-ID: 253049356.

Miroslav Marić, „Operativni sistemi“, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, 2019. (treće izdanje). ISBN: 978-86-7589-140-6, COBISS.SR-ID: 281280012.

Radovi u međunarodnim časopisima sa SCI liste:

[1]  Marić М., An Efficient Genetic Algorithm For Solving The Multi-Level Uncapacitated Facility Location Problem, Computing and Informatics, 29 (2), pp 183-201, 2010. (M23, ISSN: 1335-9150, IF: 0.356)

[2]  Pećanac R., Lambić D., Marić M., The influence of the use of educational software on the effectiveness of communication models in teaching. The New Educational Review, Vol. 26, No. 4. pp 60-70, 2011. (M23, ISSN 1732-6729, IF: 0.075) 

[3]  Stanimirović Z., Marić M., Božović, S., Stanojević P.,  An Efficient Evolutionary Algorithm for Locating Long-Term Care Facilities, Information technology and control  41 (1),  pp 77-89, 2012. (M23, ISSN: 1392-124X, IF: 0.667)

[4]  Lazović B., Marić M., Filipović V., Savić A., An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem, Publications de l Institut Mathématique, Volume 92, Issue 106, pp 25-34, 2012. (M23, ISSN: 0350-1302, IF: 0.195)

[5]  Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., An efficient memetic algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem, Soft Computing, Volume 17, Issue 3, pp 445-466, 2013. (M21, ISSN: 1432-7643, IF: 1.304)

[6]  Rakić T., Stanimirović Z., Đenić A., Marić M., Jančić-Stojanović B., Medenica M., Comparison of interpolation polynomials with divided differences, interpolation polynomials with finite differences, and quadratic functions obtained by the least squares method in modeling of chromatographic responses, Journal of Chemometrics, Volume 27, Issue 12, pp. 466–474, December 2013. (M21, ISSN:0886-9383, IF: 1.803)

[7]  Marić M., Stanimirović Z., Djenić A., Stanojević P., Memetic Algorithm for Solving the Multilevel Uncapacitated Facility Location Problem, INFORMATICA, Vol. 25, No. 3, pp. 439–466, 2014. (M21, ISSN:0868-4952, IF:0.873)

[8]  Stanimirović Z., Marić M., Radojičić N., Božović S., Two Efficient Hybrid Metaheuristic Methods for Solving the Load Balance Problem, Applied and Computational Mathematics An International Journal, Vol. 13, No. 3 pp. 332-349, 2014. (M22, ISSN:1683-3511, IF: 0.452)

[9]  Marić M., Stanimirović Z., Božović S., Hybrid metaheuristic method for determining locations for long-term health care facilities, Annals of Operations Research, Volume 227, Issue 1, pp. 3-23, 2015. (M22, ISSN: 0254-5330, IF: 1.217)

[10]  Stanojević P., Marić M., Stanimirović Z., A hybridization of an evolutionary algorithm and a parallel branch and bound for solving the capacitated single allocation hub location problem, Applied Soft Computing, Volume 33, pp. 24-36, 2015. (M21, ISSN: 1568-4946, IF: 2.810)

[11]  Djenić A., Radojičić N., Marić M., Mladenović M., Parallel VNS for Bus Terminal Location Problem, Applied Soft Computing, Volume 42, pages 448–458, 2016. (М21, ISSN: 1568-4946, IF: 2.810)

[12]  Drakulić D., Takači A., Marić M., A New Model of Maximal Covering Location Problem with Fuzzy Conditions, Computing and Informatics, Volume 35, No 3, pages 635-652, 2016. (M23, ISSN: 1335-9150, IF: 0.504)

[13]  Drakulić D., Takači A., Štajner-Papuga I., Marić M., An extension of Maximal Covering Location Problem based on the Choquet integral, Acta Polytechnica Hungarica, Volume 13, No 4, pages 205-220, 2016. (M23, ISSN:1785-8860, IF: 0.544).

[14]  Drakulić D., Takači A., Marić M., Fuzzy covering location problems with different aggregation operators, Filomat, Volume 31, No. 2, pp. 513-522, 2017. (M22, ISSN: 0354-5180, IF: 0.638)

[15]  Takači Đ., Marić M., Stankov G., Djenić A., Efficiency of using VNS algorithm for forming heterogeneous groups for CSCL learning, Computers & Education, Volume 109, pp. 98-108, 2017. (M21a, ISSN: 0360-1315, IF: 3.771)

[16]  Djenić A., Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., A variable neighbourhood search method for solving the long-term care facility location problem, IMA Journal of Management Mathematics, Volume 28, No 2, pp. 321-338, 2017. (M22, ISSN:1471-678X, IF: 1.488)

[17]  Radojičić N., Marić M., Takači A., New Fuzzy Version of the Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem, Information technology and control, Volume 47, No 2, pp. 321-337, 2018. (M23, ISSN: 1392-124X, IF: 0.475)

[18]  Radojičić N., Djenić A., Marić M., Fuzzy GRASP with Path Relinking for the risk-constrained cash-in-transit vehicle routing problem, Applied Soft Computing, Volume 72, pp. 486-497, 2018. (M21, ISSN 1568-4946, IF: 3.541) 

[19]  Lambić D., Lazović B., Đenić A., Marić M., A novel metaheuristic approach for collaborative learning group formation, Journal of Computer Assisted Learning, Volume 34, No 6, pp. 907-916, 2018. (М21, ISSN: 0266-4909, IF: 1.859)

[20]  Džamić D., Ćendić B, Marić M., Đenić A, Solving balanced multi-weighted attribute set partitioning problem with variable neighborhood search, FILOMAT, Volume 33, No 9, pp. 2875-2891, 2019. (М22, ISSN: 0354-5180, IF: 0.789)

[21]  Radović S., Radojičić M., Veljković K., Marić M., Examining the effects of Geogebra applets on mathematics learning using interactive mathematics textbook, Interactive Learning Environments (accepted 2018.). https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1512001 (M21, ISSN: 1049-4820, IF: 1.604) 

[22]  Džamić D.,  Pei J., Marić M., Mladenović N., Pardalos P., Exponential quality function for community detection in complex networks, International Transactions in Operational Research, Volume 27, No. 1, pp. 245-266, 2020. (M21, ISSN: 0969-6016, IF: 2.400)

Radovi u međunarodnim časopisima:

[23]  Jovanović A., Djordjević Z., Marić F., Marić M., Perisić D., CCD microscopy – image analysis by Group for Intelligent Systems (GIS), ARCHIVE OF ONCOLOGY, Institute for Oncology in Sremska Kamenica, Vol. 11, No. 2, pp. 109 - 114, 2002. 

 http://www.onk.ns.ac.yu/Archive/vol11/PDFVol11/V11n2p109.pdf 

[24]  Jovanović A., Đorđević Z., Marić F., Marić M., Perišić D., A Tool For All Astro Sensor Recordings Fusion Into Color Composite Images, Serbian Astronomical Journal,  pp. 87 – 92, 2003. http://saj.matf.bg.ac.yu/167/pdf/087-092.pdf

[25]  Jovanović A., Marić M., Jovanović M., Andonovski N., Assisting Hybridized Microscopic Imaging,Wseas Transactions On Computers, Issue 5, Volume 3, ISSN 1109-2750, pp. 1253 – 1257, 2004.

[26]  Mijajlović Ž., Jovanovoić B., Marić F., Marić M., MATLAB toolbox for analysis of 3d images, Review of the National Center for Digitization, 4, pp 70-77, 2004. http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/04/d009/download.pdf

[27]  Pejović, N.,  Marić, M., Mijajlović, Ž., A Method for Determining Orbits of Small Planets and Their 3D Representation, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, Vol. 82, pp. 261-268, 2007.http://www.aob.bg.ac.yu/paob/82/pdf/261-268.pdf

[28]  Marić M., Kratca J., Tuba M., One Genetic Algorithm for Hierarchical Covering Location Problem, Wseas Transactions, Volume 7, pp. 746 – 755, 2008.

[29]  Savić A.,  Tošić D., Marić M., Kratica J., An genetic algorithm approach for solving the task assignment problem, Serdica Journal of Computing 2,  pp. 267-276, 2008.

[30]  Stanojević P, Marić M, Kratica J, Bojović N., Milenković M., Mathematical optimization for the train timetabling problem, Mathematica Balkanica New Series, Vol. 24, Fasc 3-4, pp 303-312, 2010.

[31]  Đenić A., Marić M., Mladenović M., Božović S., Netković M., Implementation of visitor pattern in processing a syntax tree in Qlab project, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 9, pp 29-32, 2012.

[32]  Marić M., Stanimirović Z., Milenković N., Metaheuristic methods for solving the Bilevel Uncapacitated Facility Location Problem with Clients’ Preferences, Electronic Notes in Discrete Mathematics 39, pp. 43–50, 2012. 

[33]  Radović S., Stevanović A., Radojičić M., Marić M., Programski paket geogebra kao interaktivni alat za izučavanje površine geometrijskih figura, Inovacije u nastavi, Vol. 26, Facs. 3, pp. 135-145, 2013.  

[34]  Marić M., Variable Neighborhood Search for Solving the Capacitated Single Allocation Hub Location Problem, Serdica Journal of Computing, Volume 7, Number 4, pp. 343-354, 2013, ISSN 1314-7897 - Online, ISSN 1312-6555 - Print.

[35]  Marić M., Stanimirović Z., Milenković N., Đenić A., Metaheuristic Approaches to Solving Large-Scale Bilevel Uncapacitated Facility Location Problem With Clients Preferences, Yugoslav Journal of Operations Research 25, Number 3, pp. 361–378, 2015. 

[36]  Stanojević P., Marić M., Solving Large Scale Instances of Hub Location Problems with a Sub-problem Using an Exact Method, IPSI BgD Transactions on Internet Research, Volume 11, Number 1, pp. 1-6,  ISSN 1820 – 4503, 2015. 

[37]  Drakulić D., Takači A., Marić M., Solving Minimal Covering Location Problems with Single and Multiple Node Coverage, Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Targu Mures, Vol. 13 Issue 2, pp. 34-38, 2016.

[38]  Radović S., Marić M., Passey D., Technology enhancing mathematics learning behaviours: Shifting learning goals from “producing the right answer” to “understanding how to address current and future mathematical challenges”, Education and Information Technologies, ISSN: 1360-2357, 2018. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9763-x 

Radovi u zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova objavljeni u celini:

[39]  Jovanović А., Marić М., Borovčanin М., Perović А., Towards Intelligent Chromosome Analysis, BIOINFORMATICS WORKSHOP, SIAM International Conference on Data Mining (SDM04), Orlando, Florida, Proceedings, pp. 82-88, 2004.

[40]  Oklobdžija М., Jovanović М., Marić М., Feature Extraction From 3D Spectra of Electrophysiological Signals, 2nd Serbian-Hungarian Joint Symposium SISY, pp. 161-170, 2004. http://bmf.hu/conferences/sisy2004/milan.pdf

[41]  Marić M., Marić F. , Mijajlović Ž., Jovanović B., Automatic Construction оf Surface Model , 3rd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, pp. 181-189, 2005. http://bmf.hu/conferences/sisy2005/Maric.pdf

[42]  Marić M., Stojanović S., Adaptation of Edges in a Triangular Mesh, 4th Serbian-Hungarian Joint, Symposium on Intelligent Systems, Proceedings, pp. 221-228, 2006.

[43]  Jovanović A., Jovanović M., Perović A., Marić M., A System for Neural Acoustics Analysis, 4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, Proceedings, pp. 275-283, 2006.

[44]  Marić M., Kratica J., Tuba M., One Genetic Algorithm for Hierarchical Covering Location Problem, Proceedings of the 9th Wseas International Conference on Advanced Topics On Evolutionary Computing (EC’08), pp. 122-126, 2008. 

[45]  Stanimirović Z., Marić M., Božović S., An Efficient Hybrid Algorithm for Locating Long-Term Health Care Facilities, Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research, BALCOR 2011, Vol2, pp. 409-416, Hellenic Operational  Research Society, Macedonia-Trace Branch, ISBN: 978-960-87277-7-9, SET: 978-960-87277-5-5

[46]  Božović S., Marić M., Stanimirović Z., A Parallel Implementation of Genetic Algorithm, Proc. 55th Conference ETRAN, 5-9. jun 2011, Banja Vrućica, Teslić, Bosna i Hercegovina, elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2011,  pp. VI2.3-1-3, 2011, ISBN: 978-86-80509-66-02.

[47]  Đenić A., Marić M., Mladenović M., Božović S., Netković M., Implementation of visitor pattern in processing a syntax tree in QLab Project, Proc. 55th Conference ETRAN, 5-9. jun 2011, Banja Vrućica, Teslić, Bosna i Hercegovina,  elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2011, pp. VI2.5-1-2, ISBN: 978-86-80509-66-02.

[48]  Radojičić N., Marić M., Stanimirović Z., Božović S., An efficient heuristic approach for solving the max-min diversity problem, 5th International Symposium On Industrial Engineering - SIE2012, Proceedings, Faculty Of Mechanical Engineering, University Of Belgrade And Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, pp. 193-196, Belgrade, June 14-15, 2012,  ISBN 978-86-7083-758-4.

[49]  Takači A., Marić M., Drakulić D., The role of fuzzy sets in improving maximal covering location problem (MCLP), IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, September 20-22, 2012,  pp. 103-106,  E-ISBN :  978-1-4673-4749-5, Print ISBN: 978-1-4673-4751-8, Digital Object Identifier:10.1109/SISY.2012.6339496. 

[50]  Marić M., Marić M., Radović S., Izrada i primena didaktičkog materijala primenom programskog paketa GeoGebra, Zbornik radova sa naučnog skupa „Tradicija i nauka“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, 2012, knjiga 7, tom 3, str. 177-186, ISBN 978-99938-47-50-2.

[51]  Stanimirović Z., Marić M., Radojičić N., Božović S., Hibridna metaheuristika za rešavanje problema ravnomernog opterećenja, Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, Trebinje 8.-9. juni 2012 godine, str. 167-174. ISBN 978-99938-47-52-6

[52]  Drakulić D., Marić M., Takači A.  Primena fazi skupova pri rešavanju problema maksimalnog pokrivanja lokacija, Zbornik radova sa druge matematičke konferencije Republike Srpske, Trebinje 8. i 9. juni 2012, str. 187-194. ISBN 978-99938-47-52-6

[53]  Drakulić D., Marić M., Takači A., Solving maximal covering location problem (MCLP) by using the particle swarm optimization (PSO) method, PROCEEDINGS, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, University of  Ruse “Angel Kanchev”, pp. 19-22, 2012.

[54]  Marić M., Stanimirović Z., Milenković N., Metaheuristic Methods for Solving the Bilevel Uncapacitated Facility Location Problem with Clients’ Preferences, Proceedings of EUROmC-XXVIII Conference on Variable Neighborhood Search, October 4-7, 2012., Nerceg Novi, Montenegro,  pp. 43-51, ISBN 978-86-7680-260-9, CIP 519.8 (082).

[55]  Takači A., Marić M., Drakulić D., Solving minimal covering location problem   (MinCLP) with the aid of fuzzy sets, IEEE 11th International Symposium on Intelligent  Systems and Informatics (SISY 2013), pp. 177 - 180, DOI: 10.1109/SISY.2013.6662564, ISBN: 978-1-4799-0303-0.

[56]  Takači A., Štajner-Papuga I., Marić M., Drakulić D., A Note on the Use of Choquet and Sugeno Integrals in Minimal and Maximal Covering Location Problems, IEEE 12th International Symposium on Intelligent  Systems and Informatics (SISY 2014), pp. 159 - 162, ISBN: 978-1-4799-5997-6. 

[57]  Džamić D., Marić M., Lazović B., A Memetic algorithm for solving Quadratic Assignment Problem, Proc. 2nd International Conference IcETRAN 2015, Srebrno jezero, pp. VII.1.4, 1-4, ISBN 978-86-80509-71-6, COBISS.SR-ID 217144076, UDK: 621.37/.38(082)(0.034.2).

[58]  Džamić D., Đenić A., Marić M., Parallel variable neighborhood search algorithm to minimize the makespan on hybrid flow shop problems, Proceedings of XLII International Symposium on Operations Research (SYM-OP-IS 2015), pp. 269-272, ISBN: 978-86-80593-55-5.

[59]  Takači Đ., Stankov G., Marić M., On the GeoGebra supported collaborative learning, ISIS Summit Vienna 2015—The Information Society at the Crossroads, 2015. http://sciforum.net/conference/isis-summit-vienna-2015/paper/2801/download/pdf

[60]  Marić M., Kovačević I., Razvoj i primena obrazovnih platformi, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja „Obrazovanje, elektronske komunikacije i informaciono-komunikacione tehologije“, pp 184 – 197, 2017. (M31, ISBN 978-86-80326-03-0, COBISS.SR-ID 312964871). Plenarno predavanje po pozivu.

[61]  Džamić D., Marić M., Đenić A., Lazović B., A variable neighborhood search for creating student groups with similar characteristics,  Zbornik radova - XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2017, Visoka građevinsko-geodetska škola, pp. 152 - 157, 519.8(082)(0.034.2), 978-86-7488-135-4, Zlatibor, Serbia, 25. - 28. Sep, 2017.

[62]  Radojičić N., Marić M., Some possibilities of using fuzzy logic within methods for solving a variant of vehicle routing problem, 2018 18TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND INFORMATICS (CINTI 2018), Óbuda University, Budapest, Hungary, Budapest, Hungary, 21. - 22. Nov, 2018.

Radovi u zbornicima radova sa nacionalnih naučnih skupova objavljeni u celini: 

[63]  Perišić D., Marić F.,  Marić M., Jovanović A.,  Jakimov D., On Some Pattern Classification And Recognition Problems In Cytogenetics, Proc. XLVII ETRAN Conference, Vol. 3,  pp. 221-224,  2003.

[64]  Marić F.,  Marić M., Mijajlović Ž, Jovanović A., Theorem Provers Based On The Quantifier Elimination Method,  Proc. XLVII ETRAN Conference, Vol. 3,  pp. 256-259, 2003.  AWARD FOR THE BEST YOUNG RESEARCHER’S PAPER

[65]  Marić F. Borovčanin M., Marić M., Quantifier Ellimination In Fields, Proc. XLVIII ETRAN Conference, Vol. 3, pp. 135-138  2004.

[66]  Marić M. , Andonovski N. , Oklobdžija M., Jovanovic M., Martać-Blanuša Lj. , Ćulić  M., Grbić G.,  Kalauzi A., Methodological Approaches In Eeg Analysis Of Rat Brain: 3-D  Spectroscopy And Mean Power Spectra,  Proc. XLVIII ETRAN Conference, Vol. 3, pp. 147-150, 2004.

[67]  Marić F., Marić M., Mijajlović Ž., Jovanović B., Surface Reconstruction From An Unorganized Set Of Points Problems, XI CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF SERBIA AND MONTENEGRO, 2004.

[68]  Marić M., Marić F., Mijajlović Ž., Jovanović B., Automatska konstrukcija modela površi , Proc. XLIX ETRAN Conference, Vol. 3,  pp. 212-215, 2005.

[69]  Marić M., Optimization of triangulated surface, Proc. 50. ETRAN Conference, Vol. 3, pp. 209-212, 2006.

[70]  Marić M., Kratica J., Tuba M., Hierarchical Workforce Scheduling Problem,  Proc. 51st  ETRAN Conference, Vol 3, pp. VI1.6-1-3 , 2007.

[71]  Marić M., Kratica J., Kovačević J., Tuba M., One Genetic Algorithm For Hierarchial Workforce Scheduling Problem, Proc. 52nd ETRAN Conference, Vol. 3, pp. VI1.3-1-4,  2008.

[72]  Marić M., Đenić A., Mladenović M., Razvoj „open sours“ aplikacija na univerzitetima, Qlab projekat Matematičkog fakulteta u Beogradu, NAUČNO-STRUČNI SKUP INFORMATIKA 2010, „Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“,ISSN 978-86-904491-5-6, COBISS.SR-ID 175183629, pp. 36-39,  2010.

[73]  Marić M., Marić M., Izrada hipertekstualno, interaktivnog nastavnog materijala napravljenog korišćenjem paketa GeoGebra, Naučno stručni skup Informatika 2011, "Novi trendovi u razvoju informacionih sistema" ISBN 978-86-904491-7-0, COBISS.SR-ID 183568140 pp. 31-36, 2011.

[74]  Radojičić M., Arsić A., Radović S., Marić M., GeoGebra- alat za modelovanje i dinamičke konstrukcije, Zbornik radova - Simpozijum Matematika i primene, 28. -29. maj 2011, str. 7-17, ISBN 978-86-7589-084-3. 

[75]  Marić M., Marić M., Radaković K., Razvoj i primena interaktivnog obrazovnog softvera iz matematike za decu predškolskog uzrasta, Tehnika i informatika u obrazovanju, Čačak 2012, str. 388-394, ISBN 978-86-7776-138-7, COBISS.SR-ID 191226636. 

[76]  Marić M., Marić F., Đenić A., Application of exact and heuristic methods to low autocorrelation binary sequences problem, Proc. 56th Conference ETRAN, 11-14. jun 2012, Zlatibor, elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2012, pp. VI2.2-1-3, ISBN: 978-86-80509-67-9.

[77]  Milenković N., Marić M., Đenić A., Božović S., Solving quadratic assignment problem using Simulated annealing metaheuristic, Proc. 56th Conference ETRAN, 11-14. jun 2012, Zlatibor,  elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2012,  pp. VI2.3-1-2, ISBN: 978-86-80509-67-9.

[78]  Rakić T., Đenić A., Marić M., Stanimirović Z., Janičić-Stojanović B., Razvoj novih modela predviđanja retencionog ponašanja u tečnoj hromatografiji hidrofilnih interakcija, Treći simpozijum „Matematika i primene“, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 25-26. maj 2012, str. 91-96, ISBN 978-86-7589-097 . http://www.matf.bg.ac.rs/files/Program24052012_APSTRAKTI-1.pdf

[79]  Jordanović M., Milenković N., Marić M., Đenić A., Primena algoritama mašinskog učenja u aplikacijama na mobilnim uređajima sa Android operativnim sistemom, Proc. 57th Conference ETRAN, 3-6. jun 2013, Zlatibor.

[80]  Marić M., Đenić A., Takači A., Milenković N., Rešavanje problema hijerarhijskog pokrivanja korisnika primenom metaheuristike metode promenljivih okolina, Proc. 57th Conference ETRAN, 3-6. jun 2013, Zlatibor.

[81]  Stanković M., Marić M.,Stanimirović Z., Application of tabu search for solving  assignment problems, Proc. 57th Conference ETRAN, 3-6. jun 2013, Zlatibor.

[82]  Radović S., Marić M., Golubović Lj., Mogućnosti upotrebe IKT-a i platforme eZbirka u nastavnim aktivnostima, 3. internacionalna konferencija Metodički aspekti nastave matematike, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 14-15. jun 2014.

[83]  Radović S., Jezdimirović J., Marić M., Interaktivna zbirka zadataka iz matematike za više razrede osnovne škole – eZbirka, 5. konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnika i Informatika u Obrazovanju, Fakultet Tehničkih Nauka, Čačak,  30-31. maj 2014, pp. 371–376, ISBN 978-86-7776-164-6, COBISS.SR-ID 208371468.

[84]  Radojičić M., Radović S., Marić M., Inovativni pristup nastavi matematike primenom elektronskih materijala za učenje, 5. konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnika i Informatika u Obrazovanju, Fakultet Tehničkih Nauka, Čačak,  30-31. maj 2014, pp. 365-370, ISBN 978-86-7776-164-6, COBISS.SR-ID 208371468.

[85]  Radović S., Marić M., Uloga domaćih zadataka u obrazovanju, Zbornik radova - IV Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, pp. 86-91, 2014, ISBN 978-86-7589-089-8, COBISS.SR-ID 210010636.

[86]  Radojičić M., Radović S., Slađana J., Marić M., Praćenje napretka učenika primenom elektronskih testova za završni ispit, Zbornik radova - IV Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, pp. 92-98, 2014, ISBN 978-86-7589-089-8, COBISS.SR-ID 210010636.

[87]  Stojanović V., Marić M., Optimizacija neuronskih mreža Bulovim funkcijama, Proc. 58th Conference ETRAN, 2-5. jun 2014, Vrnjačka banja, pp. VI3.4, 1-3, ISBN 978-86-80509-70-9, COBISS.SR-ID 210242316, UDK: 621.37/.38(082)(0.034.2).

[88]  Džamić D., Marić M., Stanimirović Z., Đenić A., Solving hybrid flow shop scheduling problem, Proc. 58th Conference ETRAN, 2-5. jun 2014, Vrnjačka banja, pp. VI3.5, 1-4, ISBN 978-86-80509-70-9, COBISS.SR-ID 210242316, UDK: 621.37/.38(082)(0.034.2).

[89]  Marić M., Platforma eZbirka, naučno-stručni skup „Informatika 2014 - Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“, pp. 24-28, 2014, ISBN 978-86-916853-1-7, COBISS.SR-ID 207160588.

[90]  Jezdimirović J., Radović S., Marić M., GeoGebrom kroz svet matematike, Zbornik radova - V Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, pp. 113-118, 2015, ISBN 978-86-7589-104-8, COBISS.SR-ID 218232076.

[91]  Petković O., Marić M., Video materijali u nastavi matematike, Zbornik radova - VI Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, pp. 110-115, 2016, ISBN 978-86-7589-112-3, COBISS.SR-ID 226973452. 

Radovi u zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova objavljeni u izvodu: 

[92]  Marić M., Tuba M., Initial Surface Reconstruction of 3d Scanned Data, PAMM Conference PC-151 at Balaton-Almadi, 2006.

[93]  Stanimirović Z., Marić M., Hibridni evolutivni algoritam za rešavanje hab lokacijskog problema neograničenih kapaciteta sa jednostrukim alokacijama, Prva matematička konferencija Republike Srpske, 21-22. maj 2011, Filozofski fakultet, Pale 

[94]  Radović S.,  Marić M., Surface area of geometric figures using GeoGebra software, Computer Algebra and Dynamic Geometry System in Mathematics Education, Novi Sad, 22 - 24. jun 2012. 

[95]  Takaći Đ., Stankov G., Marić M., Cooperative learning on drawing graphs of functions, 42. Пролетна Конференция, Borovec, 2–6 april 2013.

[96]  Takači A., Marić M., Drakulić D.: The use of fuzzy logic in Location problems, FSTA 2014, The Twelfth International Conference On Fuzzy Set Theory And Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 26 - January 31, 2014.

[97]  Radojičić M., Radović S., Džamić D., Marić M., The influence of technology in inclusive learning: Platform "Završni ispit", VI International Conference of  Teaching and Learning mathematics, Novi Sad, January 23-25, 2015. 

[98]  Marić M., Kovačević I., Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni proces, Nove tehnologije u obrazovanju, Beograd, 27. i 28. februar, 2015. http://www.britishcouncil.rs/new-technologies/conference-lecturers-2015?page=2

[99]  Drakulić D., Takači A., Marić M., The Minimal Covering Location Problem with single and multiple location coverage,  6th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2016), Kopaonik,  28.02 – 02.03, 2016. 

[100]  Džamić D., Marić M., Mladenović N., An approach to express the quality of the partitions of a complex network into communities, IV International Conference on Variable Neighborhood Search, ICVNS 2016 , Malaga (Spain), 3-5. October, 2016.

[101]  Takači A., Marić M., Radojičić N., Došenović T.,  Application of fuzzy logic in modeling of the max-min diversity problem, FSTA 2018, The Fourteenth International Conference On Fuzzy Set Theory And Applications, Liptovský Ján, Slovak Republic, January 28 - February 2, 2018.

Radovi u zbornicima radova sa nacionalnih naučnih skupova objavljeni u izvodu:

[102]  Andrić V., Marić M., Marić M., GeoGebra u nastavi matematike - mogućnosti i primene, Simpozijum Matematika i primene, 28. maj 2011. Matematički fakultet, Beograd

[103]  Marić M., Marić M., Kako jednostavno napraviti elektronsku lekciju iz matematike?, Zimski republički seminar, Kragujevac 14 - 15. Januar, 2012. 

[104]  Šošić M., Stojanović V., Marić M., Uporedni prikaz i eksperimentalna evaluacija TCP algoritama, Simpozijum matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, 25. maj 2013.

[105]  Takači Đ., Marić M., Stankov G., Đenić A., Kooperativno učenje (u grupama) – grafici funkcija, Simpozijum matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, 25. maj 2013.

[106]  Marić M., Radojičić M., Radović S., Lipkovski A., Unapređenje nastave matematike korišćenjem platforme „eZbirka“, 13. Srpski matematički kongres, Vrnjačka Banja, 22.-25. maj, 2014. 

[107]  Petković O., Marić M., Video materijali u nastavi matematike, VI Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, 17. oktobar 2015.

[108]  Kovačević I., Džamić D., Radović S., Marić M., Informaciono-komunikacione tehnologije i obrazovanje učenika sa razvojnim smetnjama, VI Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, 17. oktobar 2015.  

[109]  Jurić N., Marić M., eŠkola veba, VII Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, 5. novembar 2016. 

[110]  Marić M., Obrazovne platforme u nastavi matematike, Most matematike, Vrnjačka Banja, 27. maj 2017.

[111]  Marić M., Džamić D., Lazović B., Rešavanje problema balansiranog particionisanja skupa primenom metode promenljivih okolina, Osmi simpozijum „Matematika i primene“, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 17. - 18. Nov, 2017. 

[112]  Kuzmanović V., Lambić D., Marić M., Generisanje supstitucione kutije sa visokom nelinearnošcu primenom optimizacije rojevima čestica, Osmi simpozijum „Matematika i primene“, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 17 - 18. Nov, 2017. 

[113]  Marić M., Obrazovne platforme u nastavi matematike, Most matematike, Vrnjačka Banja, 27. maj 2017. M62 Predavanje po pozivu.

[114]  Kuzmanović V., Petković O., Marić M., Digitalne kompetencije i nastavni materijali za novo doba, Deveti simpozijum „Matematika i primene“, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 30.11. – 01.12.2018.

[115]  Jordanski M., Marić M., Primena mašinskog učenja za detekciju fuzije gena, Deveti simpozijum „Matematika i primene“, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 30.11. – 01.12.2018.

 

 

 

 


Tekući kursevi