Seminarski radovi

Student pristupa izradi seminarskog rada nakon izrade i odbrane domaćeg zadatka korišćenjem CPLEX solvera (predispitna obaveza). Seminarski rad zamenjuje pismeni ispit, te ga je moguće odbraniti u bilo kom ispitnom roku (ili ranije, kada ga student završi).

Problem iz domaćeg zadatka treba rešiti implementacijom dve heurističke metode (svake zasebno), kao i njihovom hibridizacijom.  Heurističke metode se dobijaju istovremeno sa problemom. Dobijene rezultate (svake od heuristika i njihove hibridizacije) uporediti sa optimalnim rešenjima dobijenim pomoću CPLEX solvera.

Seminarski rad treba da sadrži sledeće elemente:

1. Naslov, ime i prezime studenta, broj indeksa

2. Apstrakt i ključne reči,

3. Opis problema i matematička formulacija, potencijalne oblasti primene, postojeći načini rešavanja problema,

4. Opis heuristike 1,

5. Opis heuristike 2,

6. Opis načina hibridizacije heuristika 1 i 2,

7. Rezultati testiranja, analiza rezultata i poređenja (pogledati način izrade izveštaja),

8. Zaključak,

9. Spisak korišćene literature (reference).

 

Test primeri za neki od problema se mogu naći na

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html

Ukoliko test instance za problem nisu dostupne, mogu se modifikovati postojeće ili generisati nove.  U tom slučaju, potrebno je opisati postupak modifikacije, odnosno generisanja instanci.

Uputstvo za izveštaje testiranja metaheuristika

Uputstvo za navođenje literature i pozive u tekstu

Neophodne radove za uvodni deo potražiti na Kobson-u.

 

Primer seminarskog rada 1

Primer seminarskog rada 2

Primer seminarskog rada 3

Primer seminarskog rada 4(prateći pdf)    Kod seminarskog 4


Tekući kursevi