Detaljne informacije o predispitnim obavezama i završnom ispitu

Predispitne obaveze:

  Kolokvijum - 30 poena

  Prvi teorijsko-praktični test - 15 poena

  Drugi teorijsko-praktični test - 15 poena

Završni ispit:

  Pismeni deo - 20 poena

  Usmeni deo -  40 poena

Kako je ukupan zbir poena na predispitnim obavezama 60, od toga se maksimalno 40 registruje kao predispitna obaveza, a ostatak (ako ga ima) se "pamti" i sabira sa poenima sa pismenog ispita (do maksimalnih 20).

Da bi izašao na usmeni ispit, student mora da sakupi najmanje 30 poena u zbiru na predispitnim obavezama i pismenom ispitu. Na pismenom ispitu je neophodno osvojiti najmanje 10 poena. Student koji je sakupio 50 ili više poena na predispitnim obavezama, ne mora izlaziti na pismeni ispit.

Usmeni deo ispita je obavezan. Na usmenom ispitu student može dobiti maksimalno 40 poena, ali može i pasti ako ne pokaže zadovoljavajuće znanje (neohodno je najmanje 20 poena na usmenom ispitu).

Student je položio ispit ako sakupi 51 više poena na na predispitnim obavezama i završnom ispitu.

Termini predispitnih obaveza za 2019/2020:

1. test će biti održan u kolokvijumskoj nedelji 6-12. aprila 2020.

Kolokvijum će biti održan 25. aprila 2020.

2. test će biti održan poslednje nastavne nedelje u semestru.

 

 


Tekući kursevi