Геометрија 3

Курс је обавезан и носи 5ЕСПБ. За предавања и вежбе можете користити доле наведену литературу.

Максималан број бодова који је могуће освојити је 100. распоређени су на следећи начин
1. Колоквијум 30 поена (након 2/3 градива)
2. Писмени део испита 30 поена
3. Усмени део испита 40 поена.

Да би студент могао да изађе на усмени део испита мора на писменом делу да освоји бар 15 (od 30) поена и укупно 30 на предиспитним. Да би студент положио испит, мора на усменом освојити бар 10 поена, и бар 51 у укупном збиру.

Преписивања (или било која друга недозвољена радња), на било којој провери знања доноси 0 поена на СВИМ проверама каои и забрану полагања овог испита у наредна 3 испитна рока у којима се може полагати


Текући курсеви