Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 6. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. marat 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Stanko Bajčetić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet

Naslov predavanja: MODEL ZA OPTIMIZACIJU VREMENA OBRTA VOZILA NA LINIJI JAVNOG GRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA

Apstrakt: Vreme obrta, zajedno sa transportnim zahtevima, predstavlja bazni dinamički parametar linije i ulaznu veličinu za projektovanje reda vožnje, što ga istovremeno čini jednim od najvažnijih dinamičkih elementa rada linije javnog gradskog transporta putnika. Redom vožnje se usklađuju ponuđeni transportni kapaciteti sa ispostavljenim transportnim zahtevima, tako da su bazne ulazne veličine za projektovanje reda vožnje istovremeno i ključni faktori koji utiču, s jedne strane, na kvalitet funkcionisanja i usluge, a sa druge strane, na proizvodnu i ekonomsku efektivnost i efikasnost, kao i na iskorišćenje resursa (vozila, zaposleni, finansije, energija i sl.) i uticaja na okolinu. Cilj istraživanja je definisanje modela za optimizaciju vremena obrta vozila na liniji javnog gradskog transporta baziranog na ukupnim operativnim troškovima, troškovima korisnika (putnika) i troškovima kvaliteta transportne usluge, koji kao izlazni rezultat ima vreme za koje se realizuju minimalni ukupni troškovi funkcionisanja linije. Na osnovu utvrđenih međusobnih relacija, definisan je matematički model u formi mešovitog celobrojnog programiranja sa ciljnom funkcijom minimizacije ukupnih troškova linije, kao i algoritam procesa primene definisanog optimizacionog modela. U cilju evaluacije definisani model je implementiran u realno okruženje, odnosno na reprezentativnoj liniji javnog gradskog transporta u Beogradu.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)